Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

«Δύο και πονηρά…» με την φωνή της Νεκταρίας Καραντζή, Το ποιητικό κείμενο και μια «μετάφρασι» . Un tropario di Venerdi Santo. Video, testo, traduzione

BYZANTINE MUSIC -ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΑ (Nektaria Karantzi)


Un tropario di Giovedi' Santo; il testo originale e una "traduzione" in neogreco.


Ένα απο τα πιο μελωδικά -για τον γράφοντα- τροπάρια της "Ακολουθίας των Αγίων και Αχράντων Παθών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού" που ακούμε και ψάλλουμε κατα την βραδινή ακολουθία της Μεγάλης Πέμπτης, είναι το στιχηρό ιδιόμελο που ψάλλεται πρώτο με τους αίνους. Ο συνδυασμός του πολυσήμαντου περιεχομένου του κομματιού και της μουσικότητας του τρίτου ήχου του, μου προξενούν απο πάντα μια στιγμή υψηλής συγκίνησης.
Παραδόξως παρατηρώ πως -τελευταία χρόνια- κάποιοι ψάλτες αρνούνται να το επαναλάβουν, όπως υποδεικνύει σαφώς η παράδοσις. (Δεν είναι μόνο η δική μου Σύνοψις που στο συγκεκριμένο σημείο της ακολουθίας αναγράφει "...ψάλλομεν τα παρόντα στιχηρά ιδιόμελα, δευτερούντες το πρώτον").
Ας μην σκεφτούμε τίποτα πονηρόν...
Απλώς θα παραθέσω αμέσως το ποιητικό κείμενο και για το κλείσιμο επιχείρησα μια νεοελληνική απόδοσί του. (Για να διαπιστώσω για νιοστή φορά πως η ομορφιά του πρωτοτύπου παραμένει μοναδική και άφταστη. )

TO KEIMENO

ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΑ ΕΠΟΙΗΣΕΝ, Ο ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ

Δύο καὶ πονηρὰ ἐποίησεν,
ὁ πρωτότοκος υἱός μου Ἰσραήλ,
ἐμὲ ἐγκατέλιπε, πηγὴν ὕδατος ζωῆς,
καὶ ὤρυξεν ἑαυτῷ φρέαρ συντετριμμένον,
ἐμὲ ἐπὶ ξύλου ἐσταύρωσε,
τὸν δὲ Βαραββᾶν ᾐτήσατο, καὶ ἀπέλυσεν.

Εξέστη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ τούτῳ,
καὶ ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας ἀπέκρυψε•
σὺ δὲ Ἰσραὴλ οὐκ ἐνετράπης,
ἀλλὰ θανάτῳ με παρέδωκας.

Ἄφες αὐτοῖς Πάτερ ἅγιε•
οὐ γὰρ οἴδασι τί ἐποίησαν.ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΑΠΟΔΟΣΙ:

Νεοελληνική απόδοσι:

Δύο κακά διέπραξε ο πρωτότοκος
γιός μου, ο λαός του Ισραήλ:
Εμένα με εγκατέλειψε, που ήμουν πηγή ζωντανού νερού,
και έσκαψε για τον εαυτό του ένα πηγάδι ετοιμόρροπο.
Εμένα κάρφωσε στον Σταυρό,
ενώ τον Βαραββά ζήτησε να αθωώση.
Αναστατώθηκε ο ουρανός για αυτά
και ο ήλιος τις ακτίνες του έκρυψε.
Κι όμως εσύ, λαέ του Ισραήλ, δεν ντράπηκες,
μα με παρέδωσες στον θάνατο.
Άγιε Πατέρα μου συγχώρησέ τους•
δεν γνωρίζουν τι έκαναν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: