Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Για το «Σύμφωνο Συμβίωσης»: το πρόσφατο κείμενο του Μητροπολίτου Μεσογαίας Νικολάου και η σημερινή επιστολή των 20 Ιερών Μονών του Αγίου Όρους. (Αναδημοσιεύσεις). Patto di convivenza: l’ intervento del Metropolita Mesogeas Nikolaos e la lettera odierna dei monasteri del Monte Athos. (ripubblicazioni)

Ο Μεσογαίας Νικόλαος για το Σύμφωνο Συμβίωσης

Για άλλη μια φορά, λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, μάλιστα με την μορφή του κατεπείγοντος, επιχειρείται η ψήφιση ενός νομοσχεδίου παντελώς ξένου προς τα επικρατούντα ήθη, εντελώς ασυμβίβαστου προς την κοινή λογική, ιδιαίτερα προκλητικού για τον θεσμό της οικογένειας και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

Ο σεβασμός στον κάθε άνθρωπο και τα βασικά δικαιώματά του είναι οφειλή των δημοκρατικών και πολιτισμένων κοινωνιών. Η συμπάθεια σε όποιον δυστυχεί μέσα στην ασάφεια της ταυτότητας του φύλου του είναι ουσιώδης έκφραση της γνήσιας εκκλησιαστικής αγάπης και αντίληψης. 
Κάθε όμως προσπάθεια νομιμοποίησης ή πολύ περισσότερο θεσμοθέτησης αντίθετων με την φύση επιλογών που προσβάλλουν την ανθρώπινη οντολογία, που υποτάσσουν εγωιστικά την ιερότητα της αναπαραγωγής στην ηδονική παθολογία των σεξουαλικών ορμών, και τα απαράγραπτα χρηστά ήθη στον αλόγιστο εγωισμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων αποτελεί αθέμιτη παρανομία που εκδικείται τον άνθρωπο και καταλύει την κοινωνία. 

 Ελπίζουμε ότι αυτοί που είναι εντεταλμένοι να νομοθετούν και να εκφράζουν το λαϊκό αίσθημα θα ακούσουν την υπαρξιακή ανάσα του λαού που τους έδωσε την ψήφο του και δεν θα προσβάλουν το τίμιο κομμάτι του ασεβώντας στην αξιοπρέπειά του και τα χρηστά ήθη. 
Καμία κομματική πειθαρχία δεν επιτρέπεται να πνίξει την τίμια βουλευτική συνείδηση. Καμία Ευρωπαϊκή οδηγία δεν μπορεί βίαια να ασελγήσει στο ιερό σώμα της παράδοσης και της ιστορίας μας. Κανένα Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν μπορεί να τιμωρήσει τη λογική, το ήθος, τον αυτοσεβασμό και την οικογενειακή ιερότητα. 
 Όταν η προσωπική δυστυχία από ανομία γίνεται απαιτητικό δικαίωμα, στη συνέχεια εξελίσσεται σε πανίσχυρο lobby, έπειτα σε παγκόσμια μόδα και καταλήγει σε διεθνή νομιμοποίηση και θεσμοθέτηση, τότε η πραγματική απειλή δεν είναι το ψέμα της λεγόμενης «ομοφοβίας», αλλά το παραλήρημα της άκριτης ομομανίας. 

 Ίσως μια ποιμαντική διαχείρισης της ιερής παρακαταθήκης του φύλου να αποτελούσε την δύσκολη αλλά ευλογημένη εναλλακτική πρόταση στην επιχειρούμενη νομική θεσμοθέτηση. Η Εκκλησία έχει πολλούς λόγους να καταδικάζει την εκτροπή, έχει όμως πολύ περισσότερους και πλούσια διδασκαλία για να αγκαλιάζει τους ανθρώπους και να την μετατρέπει σε θεραπευτική επιστροφή. Ίσως και η πολιτεία να έχει τους δικούς της λόγους να νομιμοποιεί την εκτροπή, έχει όμως πολύ περισσότερους για να την αποτρέψει. 
Ίσως πάλι να είναι καιρός να αποσυρθεί το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και από τα ετερόφυλα ζευγάρια. Από εκεί άρχισε το κακό. Όσο για τα ομόφυλα άτομα, ο δρόμος είναι ένας∙ για όλους η υπομονή και για κάποιους η μετάνοια. 
Η δε κοινωνία μας, για να μπορέσει να αυτοσυντηρηθεί, χρειάζεται ταπεινή στροφή στον Θεό, πίστη, τόλμη και σοφία 
και λίγη εξυπνάδα...

Ο μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος.
Πηγή
(ΣΗΜ. Οι υπογραμμίσεις δικές μας)
..........................................................................
 Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ Ι.ΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ,
Διά τοῦ παρόντος ἱεροκοινοσφραγίστου ἠμῶν γράμματος ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ ὑποβάλωμεν τὰς εὐχᾶς τῆς καθ΄ ἠμᾶς Ἱερᾶς Κοινότητος ἐπὶ ταῖς ἐπικειμέναις ἐορταῖς τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ νέου ἔτους.

Πληροφορηθέντες τὴν πρωτοβουλίαν τῆς Κυβερνήσεως περὶ τῆς νομοθετήσεως τοῦ συμφώνου συμβιώσεως, μὲ διακηρυσσόμενον στόχον τὴν ἰσότητα καὶ τὴν προάσπισιν τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, ἐπιθυμοῦμεν ὅπως Σᾶς μεταφέρομεν τὴν ἀνησυχίαν τοῦ Ἁγίου Ὅρους διὰ τὴν ἀπειλουμένην ἐκτροπὴν (διὰ νόμου πλέον) ἀπὸ τὰς ἀρχὰς καὶ ἀξίας ποὺ συνιστοῦν... τὴν ταυτότητα καὶ τὰς ρίζας τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας.
Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, σεβόμεθα βαθύτατα τὰς προσωπικᾶς ἐπιλογὰς τοῦ κάθε ἀνθρώπου, καὶ τὸ δικαίωμά του νὰ θέτη τὸν ἑαυτόν του εἴτε ἐντὸς εἴτε ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, διότι πιστεύομε ὅτι κανεὶς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ παραβιάζη τὸ θεόσδοτον ἀγαθόν τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀτόμου. Ὡστόσο εἶναι σαφῶς ξένον πρὸς τὰ ἤθη τοῦ λαοῦ μας καὶ ἰδιαιτέρως προκλητικὸν πρὸς τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν, νὰ ἀφήνεται νὰ ἐννοηθῆ ὅτι τὸ «ὁμόφυλον ζεῦγος» εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρῆται ὡς οἰκογένεια, μὲ ὄλας τὰς ἐντεῦθεν νομικᾶς καὶ κοινωνικᾶς συνεπείας, ὡς ἡ υἱοθεσία τέκνων κλπ.
Παρακαλοῦμεν θερμῶς νὰ λάβητε ὑπ΄ ὄψιν τὰ ἀνωτέρω ὡς φωνὴν ἀγωνίας καὶ εἰλικρινοῦς ἐνδιαφέροντος διὰ τὴν πορείαν αὐτοῦ τοῦ Τόπου, τὴν τύχην τοῦ ὁποίου ἐνεπιστεύθη ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἰς τὴν ὑμετέραν Κυβέρνησιν, καὶ νὰ μὴ προχωρήσετε εἰς τὴν ψήφισιν τοῦ ἐν λόγω νομοσχεδίου, παραμονὰς μάλιστα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ἴσως μία πρὸς ὥρας ἀπόσυρσίς του, θὰ ἔδιδε τὸν ἀπαιτούμενον χρόνον διὰ τὴν ἐνδελεχῆ διαβούλευσίν του καὶ τὴν δυνατότητα νὰ ἐκφρασθῆ ἐπαρκῶς ἡ βούλησις τοῦ ἐντίμου ἑλληνικοῦ λαοῦ διὰ τόσον σοβαρὰ θέματα, ὡς ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογενείας.

Ἡ ἀνωτέρω θερμὴ παράκλησις τῶν πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὅρους διαβιβάζεται καὶ εἰς ὅλα τὰ κόμματα καὶ τοὺς βουλευτάς τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, μὲ τὴν προσδοκίαν νὰ συμβάλουν, ἐντὸς τῶν δυνατοτήτων των, εἰς τὴν ἀποτροπὴν τῆς «ἐπείγουσας» ταύτης νομοθετήσεως.

Ἐπὶ τούτοις, εὐχόμενοι ὁλοθύμως ὁ ἐνανθρωπήσας Θεὸς χαρίσαι Ὑμὶν εἰρήνην καὶ γαλήνην, εἰς δὲ τὸ ἔργον Ὑμῶν βοήθειαν καὶ ἐνίσχυσιν,

διατελοῦμεν μετὰ τιμῆς 

Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους Ἄθω.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: