Δευτέρα, 2 Μαΐου 2016

Με Αναστάσιμες Ευχές και ελληνορθόδοξο ήθος: Μια επιστολή 100 χρόνια πρίν, του Αλέξ. Μωραϊτίδη. Una lettera di 1916, con auguri pasquali ed in spiritualità ortodossa. Di Alessandro Moraitidis (1850- 1929). A letter of 1916, with Easter greetings and Orthodox spirituality (By Alexander Moraitides).


ΕΝΑ ΜΕΘΕΟΡΤΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!
Πρόκειται για μια ευχετήρια επιστολή γραμμένη από έναν σημαντικό εκπρόσωπο των ελληνικών γραμμάτων, τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, ακριβώς έναν αιώνα πρίν.
Tο γράμμα το απευθύνει στην δόκιμη μοναχή Θεοδώρα, πνευματική αδελφή του. Το βρήκαμε στην ιστοσελίδα της ΙΜ Χαλκίδος και το αναδημοσιεύουμε από την μια  ως τεκμήριο ορθόδοξης πνευματικότητας ενός από τους Διοσκούρους της νεοελληνικής μας Λογοτεχνίας, κι από την άλλη ως ευχετήριο κείμενο αφιερωμένο σε όλους τους επισκέπτες του Ιστολογίου, και ειδικά σε όσους όπως ο φίλος και συναγωνιστής Γιώργος Φραντζής, καθηγητής στην έδρα Ν. Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Ντάργουιν, μας έστειλαν Ευχές και δή Σταυραναστάσιμες!  
 


Ἐν Ἀθήναις τῇ 17η Ἀπριλίου 1916 (Σημ.1)

Χριστὸς Ἀνέστη !

Μᾶς ἡξίωσεν ὁ Πολυεύσπλαχνος Κύριος καὶ Θεὸς ἠμῶν νὰ ἑορτάσωμεν καὶ ἐφέτος τὴν Λαμπροφόρον ἡμέραν τῆς Ἀναστάσεώς του. Ἄς εὐχηθῶμεν νὰ μακροθυμήσῃ ἀκόμα ἕως ὄτου ἐν καλῇ μετανοίᾳ λογοδοτήσωμνεν ἐνώπιον τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καὶ ἀκαταίσχυντοι νὰ ἀντικρύσωμεν τὴν δόξαν τῆς Δευτέρας του Παρουσίας καὶ ἀκούσωμεν τῆς μακαρίας φωνῆς «εὖ δοῦλοι ἀγαθοὶ καὶ καλοὶ, εἰσέλθητε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου ὐμῶν. Εἰσέλθετε ἀγαλλόμενοι μὲ τὰς λαμπαδας τῶν ψυχῶν ἡμῶν καταυγαζούσας». Ὤ, τὶ χαρὰ θὰ εἶνε ἐκείνη, τὶ ἀπερίγραπτος θὰ εἶνε ἐκείνη ἡ ἀγαλλίασις. Νὰ γείνωμεν (sic) συμμέτοχοι τῆς αἰωνίου δόξης μὲ ὅλα τὰ τάγματα τῶν ἀπ ̓ αἰῶνος εὐαρεστησάντων τῷ Κυρίῳ. Ὁλίγη βία, ὀλίγη ὑπομονή, ὀλίγη ἐγκαρτέρησις καὶ ἐπιμέλεια εἰς τὴν ἁγιότητα τοῦ νοὸς ἠμῶν, ὅπως ἐξακολουθήσωμνεν ἀκόμα τὸν ὀλίγον ἀγῶνα τῆς πολυμόχθοιυ ζωῆς καὶ φωτισμένοι μὴ ἀποκάμωμεν εἰς τὴν τήρησιν τῶν ἁγίων του ἐντολῶν, διότι κατὰ τὸ ἀψευδέστατον τοῦ Σωτῆρος μας στὀμα αἰ ἐντολαὶ βαρεῖαι οὐκ εἰσὶ δι ̓ ἐκείνους βέβαια οἰ ὀποῖοι μὲ τὴ φλόγα τῆς πίστεως κατέκαυσαν τὸν δρυμῶνα τῶν παθῶν καὶ κεκαθαρμένοι, κοῦφοι ὠς ἀετοί, πετοῦν ὐψηλά, ὠς μηδὲν λογιζόμενοι τὰ γήϊνα καὶ ταπεινά, τὰ μάταια καὶ φθαρτά. 

Βλέπεις, θεοπεφιλημένη ἀδελφὴ ἐν Χριστῷ κυρία Θεοδώρα, πόσον ὡραῖα μὲ ὀλίγας λέξεις παρέστησα τοῦ ἀληθινοῦ Χριστιανοῦ τὸν πόθον. Ποῖον εἶναι ἐκεῖνο τὸ μέγα βάρος τὸ ὀποῖον βαρύνει τὸ ἄθλιον σῶμα, ὥστε διόλου νὰ μὴ δελεάζεται ἀπὂ τὰ ἀνέκφραστα καὶ ἀπερίγραπτα κάλλη τοῦ Παραδείσου, ἀλλ ̓ ὡς λίθος νὰ καταπίπτῃ κάτω εἰς τὴν γῆν, οὔτε νὰ θέλγεται ἀπό ὅσα ἐδιάβασεν, ἀπό ὅσα ἐμελέτησεν, ὥστε νὰ ζητήσῃ μὲ νηστείαν καὶ ἀγρυπνίαν νὰ ἀποκτήσῃ πτέρυγας ὡσεὶ περιστερᾶς καὶ νὰ πετασθῇ καὶ νὰ ἀναπνεύσῃ. Τὶ ἦταν ἡ ὁλίγη νηστεία ἀπέναντι τῆς εὐφροσύνης αὐτῆς ὁποὺ ἀπολάυσαμεν εἰς τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν;Ἔτσι εἶναι καὶ ἡ ζωὴ, μία νηστεία καὶ ἰδοὺ νά, ἔφθασεν ἡ νὺξ τοῦ Πάσχα, ὁ ἄγγελος ὁ ψυχοσώστης ! Δὲν ἀκούεις τὰ πτερυγίσματά του; Τὸν κρότον τῶν πτερῶν τοῦ ἐρχομοῦ του; Ἰδοὺ ὀ Νυμφών, ἰδοὺ τὸ ἀνέσπερον φῶς τοῦ ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης !... 

Τὶ ὡραῖαι ἑορταὶ καὶ ἐφέτος, ἐκτάκτως συνέπεσαμ ἔτσι ὕστερα ἀπό 85 χρόνια. Πολὺ μὲ συγκινοῦν τὰ ἔκτακτα. Τώρα ἀναλογἰζομαι τὰ ἀηδόνια ὁποὺ ἀναρίθμητα κελαϊδοῦν εἰς τὸν Τίμιόν μου Πρόδρομον (Σημ.2). Τουλάχιστον θὰ ἀξιωθῶμεν νὰ τὰ ἀπολαύσωμεν εἰς τὴν αἰώνιαν χαράν; Τώρα εὐωδιάζουν ἐκεῖ καὶ αἱ πέτραις. Ἀλλὰ αὐτὰ ὁποὺ στερούμεθα πρέπει νὰ μᾶς προξενοῦν ἐσωτερικὴν χαρὰν, ὅτι ὀ Κύριος δέν θὰ μᾶς στερήσῃ ἐκεῖ ψαλμωδίας, ὕμνους ἀνθρώπων, ἀηδόνων, εύωδίας, κρίνους, ὅλα τὰ ἀνέκφραστα καλὰ ἅ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε. Παὐω διότι εἰς τὴν ἀναμνησίν των μοῦ ἔρχονται θρῆνοι γοεροί... 

Εὐχαριστοῦμεν ἐγκαρδίως διὰ τὰς εὐλογίας, εὐχαριστοῦμεν διὰ τὰ εὐλογημένα αὐγά. Ἐζήλευσα τὴν χάριν σου, ὁποὺ ἡ Κυρία Θεοτόκος καὶ Πανάχραντος Δέσποινα τοῦ κόσμου σὲ κατηξίωσε τόσον πλησίον της νὰ μένεις (Σημ.3), ὤστε νὰ ἐπισκέπτεσαι συχνὰ τὸ ἐπίγειόν της ἀνάκτορον καὶ νὰ πίνῃς ἀπό τὸν ἀθάνατον δροσισμὸν τῶν χαρίτων της. Νὰ ἠξεύρεις πόσην δύναμιν, πόσην χάριν λαμβάνεις ἀπό αὐτὸ τὸ ἱερόν σου προσκύνημα! Ὅλους τοὺς κόπους σου τοὺς μεγάλους τοὺς διαλύει ἀμέσως εἰς τὴν δρόσον τῶν χαρίτων της καὶ μὲ νέας δυνάμεις ἀναβαίνεις πάλιν εἰς τὸν ἀγώνα, ὅν αὐτὴ ἡ Πανάχραντος Κυρία τῶν Ἀγγέλων σοὶ διήνοιξεν ἵνα στεφανωθῇς μετὰ τῶν ἁγίων Μαρτύρων. Καὶ τοῦ χρόνου πάλιν εὔχομαι νὰ ξαναλειτουργήσῃς κατὰ τὸ Ἅγιον Πάσχα εἰς τὴν ὡραίαν Κοίμησίν σου (Σημ.4). 

Ἀσπαζόμεθα ὅλοι τὴν δεξιὰν τῆς ἁγίας Ἡγουμένης καὶ τῶν σεβασμίων γεροντισσῶν. 
Ἀσπαζόμεθα τὴν σὴν δεξιάν.

 Ἀ(λέξανδρος). Μ(ωραϊτίδης)


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Τὸ γράμμα. πρωτοδημοσιεύθηκε  στὸ τ. 52 (Ἀπρ. 1950) τῆς Ἑλλ. Δημιουργίας. 
2. Αναπολεί το μικρό μοναστήρι του Γενέθλιου του Τιμίου Προδρόμου το οποίο το είχε ανακαινίσει ο ίδιος, και το φαντάζεται πνιγμένο ανοιξιάτικα μέσα στην ομορφιά της σκιαθίτικης φύσης..
3. Η Θεοδώρα βρίσκεται ως δόκιμη μοναχὴ στὴν μονὴ τοῦ Κεχροβουνίου τῆς Τήνου.
4. Προφανώς το μοναστήρι αυτό θα ήταν αφιερωμένο στην Κοίμησι της Θεοτόκου.


Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

Ένα σταυρόσχημο σκακιστικό πρόβλημα του Σάμ Λόυντ. Α three-mover problem by Sam Loyd; and cross-shaped! Un problema di scacchi a tre mosse di Sam Loyd; cruciforme!

 Sam Loyd, 1858, White to Mate in 3


Είναι ένα τριάρι-σταυρός, σύνθεσι του μεγίστου Σάμ Λόυντ εκατό χρόνια πρίν γεννηθώ!
Το πέτυχα αναπάντεχα πριν λίγες ώρες στο περιθώριο της αρχικής σελίδας του Νέου Παλαμήδη, στον σύνδεσμο που αυτόματα, τυχαία και σε καθημερινή βάσι, αναδημοσιεύει σκακιστικά προβλήματα ή γρίφους (“daily chess puzzles”) από τον ιστότοπο gameknot.com.
Το σταυροειδές σχήμα της σύνθεσης ήταν αυτό που περισσότερο μου τράβηξε την προσοχή. Και σε συνδυασμό με τα λίγα κομμάτια (4+5=9 όλοι κι όλοι πεσσοί) με παρεκίνησε να δοκιμάσω την λύσι του.
Μετά από πάνω από μισή ώρα προσπάθειας ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω. Τελικά τα κατάφερα και βρήκα το κλειδί τελευταία στιγμή πριν καταφύγω στην ευκολία του …λυσαριού!

Και τώρα η στιγμή της ανάρτησης.
Λοιπόν, παίζουν τα λευκά και κάνουν μάτ σε 3 κινήσεις!
1.Πγ3!

(Το κλειδί το έχω βάλει σε σμίκρυνσι, κάτω –από το προηγούμενο διάγραμμα, όχι από το …χαλάκι!)

Από την περιφορά του Επιταφίου της ενορίας του Αγίου Νικολάου στην Χαλκίδα. 5 Φωτογραφίες.



Οι σημερινές αναδημοσιευόμενες φωτογραφίες είναι από το εξαιρετικό ιστολόγιο του Ηλία Θαλάσση (μέσω της ανάρτησης «Συναξη επιταφιων στη παραλια Χαλκιδος 2016»).

 


ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙ!



Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Σκάκι. Πανελλήνιο Σχολικό: Το Τουρνουά Blitz Γονέων – Συνοδών– Διαιτητών. Scacchi Scolastici; Campionato Nazionale 2016: Torneo Lampo per Visitatori, Genitori ed Arbitri. E per soli adulti!

Το Τουρνουά Blitz για γονείς-συνοδούς και διαιτητές θεωρείται πλέον μια παράλληλη δράση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαθητών/τριών που τείνει να γίνει θεσμός. Η εφετινή πρόσκλησι των διοργανωτών είχε και κάτι το ...πικάντικο στην διατύπωσί της:
 «Προσκαλούνται λοιπόν οι γονείς οι συνοδοί και οι διαιτητές, το βράδυ της Κυριακής 24/4 στις 22:00 στην αίθουσα που γίνονται αγώνες, να συμμετέχουν στο τουρνουά Blitz 9 γύρων. Χρόνος σκέψης 3’+2’’ 
Διευκρινίζουμε ότι το τουρνουά είναι “κατάλληλο” μόνο για ενηλίκους . Στους μαθητές δεν επιτρέπεται η συμμετοχή και συστήνεται ξεκούραση.».

Στην χθεσινή λοιπόν πρόσκλησι/πρόκλησι ανταποκρίθηκαν 33 τολμηροί. Ανάμεσά τους και 2 νεαρές κυρίες, αλλά καί ο υποφαινόμενος διαχειριστής του «Νέου Παλαμήδη», ο οποίος παρευρίσκεται στο Πανελλήνιο Ατομικό Σχολικό με την ιδιότητα του Διαιτητού, και ο οποίος βέβαια δεν φημίζεται για την ταχύτητά του στο σκάκι. Μάλλον το αντίθετο!
Παρ’ όλ’ αυτά και με δεδομένη την απειρία του σε ανάλογους αγώνες είναι ευχαριστημένος που δεν …πάτωσε για τα καλά. Τέσσερις ήττες, 3 νίκες και 20 θέσι!? Θα μπορούσε να πάει και χειρότερα. Ή και καλύτερα!

Όσο για τους νικητές, προέκυψε τριπλή ισοβαθμία με 5,5 βαθμούς στην πρώτη θέσι, με τα κριτήρια τελικά να δίνουν:
Πρώτο τον Γιάννη Παντελίδη (Elo Blitz 2096), δεύτερο τον Κωστή Σκαπέρδα (Elo Blitz 2137) και τρίτο τον Γιώργο Κοντογιάννη (Elo Blitz 1623). Ο Μαίτρ Αντώνης Χατζημανώλης με τον υψηλότερο βαθμό αξιολόγησης του Τουρνουά (Elo Blitz 2255) κατετάγη τέταρτος.
Πρώτη γυναίκα η Βιργινία Ψωμά ((Elo Blitz 1500) στην 15 θέσι της γενικής με 4 βαθμούς και δεύτερη στην 22 θέσι η Αναστασία Γιαννοπούλου (Elo Blitz 1476) με 3 βαθμούς. Αμφότερες, ευειδείς αλλά και αρκετά ανταγωνιστικές, βραβεύτηκαν (όπως και οι 3 πρώτοι της γενικής) με αναμνηστικά μετάλλια απο τον ίδιο τον επικεφαλής διαιτητή του Σχολικού, κ. Νίκο Μπάλλα.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ


Κατ.

Όνομα
Έλο
Βαθ.
ΚΙ2
1

Pandelidis Ioannis
2096
5,5
29
2

Skaperdas Kostantinos
2137
5,5
29
3

Kontogiannis Georgios
1623
5,5
28
4
FM
Hadzimanolis Antonios
2255
5
30
5

Zamit Kyriakos
1818
5
30
6

Giouvantsioudis Konstantinos
1619
5
28
7

Gerontopoulos Prodromos
1712
4,5
26
8

Deftereos Pavlos-Efstathios
1702
4,5
25
9
CM
Makris Xenophon
1935
4,5
23
10

Dimanoudis Agelos
1661
4
26
11

Vesdekis Stefanos
1137
4
25
12

Katsigiannis Pavlos
1614
4
24
13

Fregidis Nikolaos
1596
4
23
14

Kerasidis Stamatis
0
4
22
15

Psoma Virginia
1500
4
22
16

Agrapidis Th
1858
3,5
27
17

Tsialis Apostolos
0
3,5
22
18

Darviris Panagiotis
1442
3,5
22
19

Tzavaras Konstantinos
1174
3
26
20

Soilemezis Alexandros
0
3
22
21

Gavriilidis Konstantinos
0
3
22
22

Giannopoulou Anastasia
1476
3
21
23

Razis Nikolaos
0
3
20
24

Kiousis Stamatios
1112
3
18
25

Miniatis Ioannis
0
3
18
26

Memmos Christos
0
2,5
23
27

Goridaris Panagiotis
1208
2,5
22
28

Paroglou Georgios
1039
2,5
17
29

Koukoubis Konstantinos
0
2
19
30

Hartofylakas Nikolaos
1086
2
19
31

Deretzis Apostolos
0
2
18
32

Banakas Konstantinos
1106
1,5
17
33

Palaiochorinos Panagiotis
1029
1,5
16