Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

«Τὸ ’21 ὁδηγὸς μας»: του Σ. Καργάκου. Ένα επετειακό άρθρο με θέμα: διδάγματα ενότητας από τον Αγώνα. “Il 1821 nostra guida”: testo di S. Kargakos. Un articolo commemorativo in tema: lezioni di unità dalla Lotta d’Indipendenza.


Τὸ ’21 ὁδηγὸς μας

Πολλοὶ ἀγωνιστὲς ἀλλιώτικοι μπῆκαν κι ἀλλιώτικοι βγῆκαν ἀπὸ τὸν Ἀγῶνα τῆς Ἐθνεγερσίας. Ὁ ὅρος παλιγγενεσία, ποὺ θαρρῶ χρησιμοποίησε πρῶτος ὁ Κοραῆς, δὲν μὲ ἱκανοποιεῖ, διότι ὑπονοεῖ ὅτι τὸ ἔθνος εἶχε πεθάνει καὶ, ὡς ἐκ θαύματος, γεννήθηκε πάλι. Στὸν ἱστορικὸ βίο τῶν λαῶν ὅ,τι πεθαίνει, πεθαίνει ὁριστικὰ. Ἀλλ’ ἄς ἀφήσουμε τὰ θεωρητικά. Εἴπαμε ὅτι πολλοὶ ἀγωνιστὲς τόσο στὴ διάρκεια τοῦ Ἀγώνα ὅσο καὶ μετὰ ἔγιναν ἄλλοι ἄνθρωποι. Σπάνιες εἶναι οἱ περιπτώσεις αὐτῶν ποὺ ἔγιναν παλιάνθρωποι, ὅπως ὁ περιβόητος Νενέκος. Τὸ πλέον ἐνδεικτικό παράδειγμα εἶναι ὁ «Γυιὸς τῆς Καλογριᾶς», ποὺ σωστὸ ἀγρίμι στὴν ἀρχή, στὴν πιὸ δύσκολη στιγμὴ ἔγινε ὁ «Ἀετὸς τῆς Ρούμελης», ὁ «Ἀχιλλέας τῆς Ρωμιοσύνης», ὅπως τὸν εἶπε ὁ Παλαμᾶς. Ὅπως γράφω στὸ βιβλίο μου γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, δὲν πιστεύω ὅτι ὁ Καραϊσκάκης εἶπε, σὲ σχετικὴ νουθετικὴ παρατήρηση τοῦ Μπουντούρη, τὴν πολυακουσμένη φράση: «Ὅταν θέλω γίνουμε διάβολος καὶ ὅταν θέλω γίνουμε ἄγγελος». Ἐκεῖνο ποὺ πιστεύω εἶναι πὼς, κατὰ τὸ ὑπόλοιπο διάστημα τῆς ζωῆς του, ὁ Καραϊσκάκης ἔδρασε σὰν ἄγγελος, ἄν καὶ ποτὲ δὲν τοῦ ἀπέλιπε ἡ σπιρτόζικη βωμολοχία. 
Αὐτὸ, ὅμως, ποὺ πρέπει νὰ ἐξαρθεῖ καὶ νὰ γίνει δίδαγμα γιὰ τὸ παρὸν εἶναι ἡ στάση τοῦ μεγάλου Ἀχαιοῦ ἄρχοντα Ἀνδρ. Ζαΐμη. Κατὰ τὸν προηγηθέντα Ἐμφύλιο πόλεμο, ὁ Καραϊσκάκης εἶχε νικήσει τοὺς ἄνδρες τοῦ Ζαΐμη στὴν Κερπινή, τὸν εἶχε ἐκδιώξει ἀπὸ ἐκεῖ καὶ οἱ ἄνδρες του δὲν ἀρκέστηκαν νὰ λεηλατήσουν τὸ ἀρχοντικὸ του, ἀλλὰ ἔβγαλαν στὴ «γύρα» τὰ ἐσώρουχα τῆς Ζαΐμενας, ποὺ ἦταν τότε, καὶ ὡς τὸ δικὸ μας Ἐμφύλιο, μεγάλη προσβολὴ τῆς οἰκογενειακῆς τιμῆς. Προσβολὴ ποὺ ξεπλενόταν μὲ αἷμα. Καὶ ὅμως ὁ Ζαΐμης, ὡς πρόεδρος τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς, βλέποντας τὸ χαμὸ τῆς Ρούμελης, δὲν δίστασε νὰ δώσει τὸ δίπλωμα τῆς ἀρχιστρατηγίας στὸν Καραϊσκάκη. Αὐτὴ τὴ μεγαθυμία εἶναι τόσο δύσκολο νὰ δείξουν σήμερα οἱ πολιτικοὶ μας ταγοὶ καὶ νὰ χαράξουν μαζὶ μιὰ ἐθνικὴ στρατηγικὴ ἀλλὰ συνάμα καὶ τακτικὴ, ὥστε νὰ ἐκλείψει ἡ «τακτικὴ τῆς τρικλοποδιᾶς»;
 
Διαπιστώνω μὲ θλίψη ὅτι ἐσωγενεῖς καὶ ἐξωγενεῖς παράγοντες προωθοῦν συστηματικά τὴ σύγκρουση, ὥστε μεθοδευμένα νὰ φθάσουμε στὴν ἐμφύλια ρήξη. Μιὰ τέτοια ρήξη τὴν ποθεῖ μόνον ὅποιος δὲν τὴν ἔχει ζήσει.  
Ὁ  Μακρυγιάννης ἔζησε σχεδὸν πρωταγωνιστικὰ τὸν Ἐμφύλιο στὸ Μοριὰ. Μὲ τὰ ὅσα εἶδε, ἔπαθε καὶ ἔπραξε, ἔφριξε. Γι’ αὐτὸ στὰ «Ἀπομνημονεύματὰ» του, ποὺ ἴσως ἔγραψε στὰ γεράματὰ του, ὑπάρχει μιὰ φράση ἀποστομωτικὴ γιὰ κάθε κήρυκα τῆς ἐμφύλιας σφαγῆς: «Ἐγὼ κρέας γιὰ ἐμφύλιο δὲν πουλῶ»
Ὁ  Γέρο Κολοκοτρώνης, παρότι ἦταν ὁ σοφώτερος ἀπ’ ὅλους τοὺς στρατιωτικοὺς, εἶχε κι αὐτὸς τὶς δικὲς του εὐθῦνες γιὰ τοὺς δύο Ἐμφυλίους. Γι’ αὐτὸ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση, περνώντας καὶ ἀπὸ ἄλλες δοκιμασίες, ἔγινε ἀκόμη πιὸ σοφὸς, πολέμιος σφοδρὸς τῆς διχόνοιας καὶ διαπρύσιος (=θερμὸς) κήρυκας τῆς ὁμόνοιας. Ἔτσι, ὅταν ὁ περίφημος δάσκαλος Γ. Γεννάδιος ὁδήγησε τοὺς μαθητὲς του ἐνώπιὸν του στὴν Πνύκα, ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ, σὰν ἄλλος Περικλῆς, μίλησε στὰ τότε (καὶ στὰ νῦν) παιδιὰ μὲ λόγια σοφὰ. Μεταξύ τῶν ἄλλων τοὺς εἶπε:
 
«Εἰς τὸν πρῶτο χρόνο τῆς Ἐπαναστάσεως εἴχαμε μεγάλη ὁμόνοια, καὶ ὅλοι ἐτρέχαμε σύμφωνοι (...) Καὶ ἐὰν αὐτὴ ἡ ὁμόνοια ἐβαστοῦσε ἀκόμη δύο χρόνια ἠθέλαμε κυριεύσει καὶ τὴν Θεσσαλία καὶ τὴν Μακεδονία, καὶ ἴσως ἐφθάναμε καὶ ἕως τὴν Κων/λη. Τόσον τρομάξαμε τοὺς Τούρκους, ὅπου ἄκουγαν Ἕλληνα καὶ ἔφευγαν μίλια μακρά. Ἑκατὸν Ἕλληνες ἔβαζαν πέντε χιλιάδες ἐμπρός, καὶ ἕνα καράβι, μίαν ἁρμάδα. Ἀλλὰ δὲν ἐβάσταξε...».
 Δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ὑπερβολὴ στὰ λόγια τοῦ Γέρου. Ὁ  Ὀδυσσέας Ἀνδροῦτσος στὸ Χάνι τῆς Γραβιᾶς ἀναχαίτισε τὴ στρατιὰ τοῦ Ὀμὲρ Βρυώνη καὶ τοῦ Κιοσὲ Μεχμέτ μὲ 118 ἄνδρες. Στὸ Ντάρ Μπογάζ ὁ Κανάρης μόνος μὲ τὸ πυρπολικὸ του ἔτρεψε σὲ φυγὴ ὅλη τὴν ἁρμάδα τοῦ Χοσρέφ πασᾶ κι ἔσωσε τὴν Σάμο. 

Ἄς κλείσουμε μὲ τὶς προτροπὲς τοῦ Γέρου πρὸς τοὺς ἑκάστοτε νέους:
«Νὰ μὴν ἔχετε πολυτέλεια, νὰ μὴν πηγαίνετε στοὺς καφενέδες καὶ εἰς τὰ μπιλιάρδα (...) Νὰ σκλαβωθῆτε εἰς τὰ γράμματά σας. Νὰ ἀκούετε τὰς συμβουλὰς τῶν διδασκάλων καὶ τῶν γεροντοτέρων, καὶ, κατὰ τὴν παροιμία, μύρια ἤξευρε, χίλια μάθαινε. Ἡ προκοπή σας καὶ ἡ μάθησή σας νὰ μὴν γίνει σκεπάρνι μόνο γιὰ τὸ ἄτομό σας, ἀλλὰ νὰ κοιτάζετε τὸ καλὸ τῆς κοινότητας, καὶ μέσα εἰς τὸ καλὸ αὐτὸ εὑρίσκεται καὶ τὸ δικό σας (...) Εἰς ἐσᾶς μένει νὰ ἰσάσετε καὶ νὰ στολίσετε τὸν τόπο, ὅπου ἡμεῖς ἐλευθερώσαμε...».

Τέτοια πρέπει νὰ λέμε στὰ παιδιὰ καὶ ὄχι τὰ «ἄλαλα καὶ τὰ μπάλαλα», ποὺ ἔλεγε ὁ Πατρο-Κοσμᾶς.

Σαράντος Καργάκος 
ΚΟΝΤΡΑ, 24.03.2017

Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

ΤΕΣΣΣΕ: Η "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ" του Ομαδικού Κυπέλλου 2017. Scacchi Regionali: Il bando di Gara della Coppa Regionale 2017.


Αριθ. Πρωτ.   25/18-03-2017
35ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε.

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Τοπική Επιτροπή Σκακιστικών Σωματείων Στερεάς Ελλάδος προκηρύσσει το Περιφερειακό Ομαδικό Κύπελλο για τη Στερεά Ελλάδα που αποτελεί προκριματική φάση για το  35ο Πανελλήνιο Ομαδικό Κύπελλο για το 2017.

2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Στους αγώνες δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία της Στερεάς Ελλάδος,  που είναι μέλη της Ε.Σ.Ο..
2.2 Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων πρέπει να αποσταλούν στο e-mail της Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. (tessse@outlook.com) μέχρι και την Παρασκευή 24-03-2017.
Η δήλωση συμμετοχής ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.
               2.3 Ταυτόχρονα με την αποστολή της δήλωσης συμμετοχής, το σωματείο υποχρεούται να καταβάλει παράβολο ποσού έξι (6) Ευρώ στο λογαριασμό της Ε.Σ.Ο. (υπ΄ αριθμ. 080/480580-13 Λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος). Το άνω παράβολο θα διατεθεί για τα έξοδα της διεθνούς αξιολόγησης των παικτών που θα λάβουν μέρος.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
3.1 Η σύνθεση των ομάδων είναι τετραμελής. Κάθε σωματείο μπορεί να χρησιμοποιήσει με οποιαδήποτε σειρά 4 σκακιστές ανεξάρτητα από δυναμικότητα, φύλλο και ηλικία Τα μέλη των ομάδων πρέπει να έχουν Δελτίο  Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας θεωρημένο το οποίο θα προσκομίζεται στο διαιτητή της συνάντησης πριν την έναρξη του αγώνα. Ο διαιτητής ελέγχει σχολαστικά την εγκυρότητα και πληρότητα του Δ.Α.Τ. και Υγείας κάθε αθλητή.
               3.2 Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών που δεν θα προσκομίσουν έγκυρο Δ.Α.Τ. και Υγείας πριν την έναρξη των αγώνων.
3.3 Όλα τα σωματεία ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν αλλοδαπό σκακιστή-στρια (κοινοτικό ή μη). Η δήλωσή του θα πρέπει να γίνει μαζί με τη δήλωση συμμετοχής του σωματείου μέχρι την Παρασκευή 24-03-2017, με ταυτόχρονη κατάθεση του αντίστοιχου παράβολου συμμετοχής (για τους μη κοινοτικούς) είτε απευθείας στο λογαριασμό όψεως της ΕΣΟ αριθ. 080/480580-13 Εθνική Τράπεζα Ελλάδας, είτε με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο (όπως ταχυδρομική επιταγή, κατάθεση στα γραφεία της ΕΣΟ κλπ.). Μη εμπρόθεσμη καταβολή του παράβολου αφαιρεί το δικαίωμα συμμετοχής του αλλοδαπού σκακιστή.
3.4 Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 8/7/2000 ορίζονται παράβολα συμμετοχής ανά αγωνιστική περίοδο, για τους αλλοδαπούς μη κοινοτικούς σκακιστές που υπάγονται στην παραπάνω παράγραφο σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο βαθμό αξιολόγησής τους στους διεθνείς πίνακες της FIDE ως εξής:

ΕΛΟ FIDE
ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Μέχρι 2400
90 Euro
2401-2500
120 Euro
2501-2600
150 Euro
2601-2700
180 Euro
2701-2800
210 Euro
κ.ο.κ.

3.5 Του παραπάνω παράβολου εξαιρούνται οι αλλοδαποί που σύμφωνα με τους πίνακες της FIDE ανήκουν στην δύναμη της Ε.Σ.Ο. και αγωνίζονται με την Ελληνική σημαία (εθνικές ομάδες). 

3.6 Η συμμετοχή σε ομαδικούς αγώνες αλλοδαπών σκακιστών κοινοτικών ή μη δεσμεύει τα σωματεία μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου (2017) για όλες τις ομαδικές διοργανώσεις της ΕΣΟ.
3.7 Επισημαίνεται ότι για τη δήλωση νέο-εγγραφόμενου αλλοδαπού σκακιστή-στριας (κοινοτικού η μη) είναι απαραίτητη η κατάθεση της σχετικής αίτησης εγγραφής στην ΕΣΟ συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
4. ΧΡΩΜΑΤΑ
Η ομάδα που παίζει “εντός έδρας” έχει τα λευκά στην 1η και 3η σκακιέρα και η ομάδα “εκτός έδρας” έχει τα λευκά στη 2η και 4η σκακιέρα αντίστοιχα.
5. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
5.1 Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης, για κάθε αντίπαλο, 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και ακόμη 30 λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο σκακιστής-στρια, παίρνει ακόμη μισό λεπτό (30”) χρόνου σκέψης.
5.2 Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.
5.3 Σκακιστής ή σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 60’ λεπτών από την προγραμματισμένη έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται.
6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ
Σε κάθε σκακιέρα η νίκη χρεώνεται με 1 πόντο, η ήττα με 0 πόντους ενώ στην ισοπαλία οι αντίπαλοι παίρνουν από μισό πόντο (0,5). Για κάθε ήττα  χωρίς αγώνα αφαιρείται μισός πόντος (-0,5) μέχρι να μηδενιστούν όλοι οι πόντοι που συγκεντρώθηκαν (όχι αρνητικοί πόντοι). Το τελικό αποτέλεσμα της συνάντησης καθορίζεται από το σύνολο των πόντων που κατακτούν οι σκακιστές των σωματείων. Νίκη χωρίς αγώνα (α.α.) βαθμολογείται με 3,5 πόντους (σκορ 3,5-0).
7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες γίνονται με απλό σύστημα νοκ-άουτ και η νικήτρια ομάδα κάθε αγώνα προκρίνεται στον επόμενο γύρο.
8. ΙΣΟΠΑΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, νικήτρια θεωρείται η ομάδα που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες με το εξής κριτήριο (κριτήριο Βερολίνου): Η νίκη στην 1η  σκακιέρα δίνει 4 μονάδες, νίκη στην 2η σκακιέρα δίνει 3 μονάδες, νίκη στην 3η σκακιέρα δίνει 2 μονάδες, νίκη στην 4η σκακιέρα δίνει 1 μονάδα. Οι ισόπαλες σκακιέρες δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. Αν και με την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού παραμένει ισόπαλο αποτέλεσμα νικήτρια θεωρείται η ομάδα που έπαιξε με τα μαύρα στην 1η σκακιέρα.
9. ΚΛΗΡΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
9.1 Στον πρώτο γύρο οι  ομάδες “εντός έδρας” καθορίζονται με κλήρωση.
9.2 Στους επόμενους γύρους ακολουθείται διαδικασία εξισορρόπησης χρωμάτων στην πρώτη σκακιέρα όπως στο Ελβετικό σύστημα. Σε περίπτωση ίδιας διαδοχής χρωμάτων διενεργείται κλήρωση.
10. ΗΜΕΡΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Η κλήρωση για κάθε αγωνιστική θα γίνεται, εάν είναι δυνατόν, την αμέσως προηγούμενη Τρίτη από την Κ.Ε.Δ.. Σε περίπτωση ενδιάμεσων γύρων η κλήρωση θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο την αμέσως προηγούμενη Δευτέρα.
11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
1ος ΓΥΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 02/04/2017 (11:00)
2ος ΓΥΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΤΟ 29/4/2017 (17:00)
     3ος ΓΥΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΤΟ 06/05/2017 (17:00)
     4ος ΓΥΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΤΟ 13/05/2017 (17:00)
ΤΕΛΙΚΟΣ:  ΚΥΡΙΑΚΗ 21/5/2016 (11:00)
Οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα (διεξαγωγή του αγώνα σε άλλη ημερομηνία ή σε άλλη από την καθορισμένη ώρα) μπορεί να γίνει μετά από γραπτή συμφωνία των 2 σωματείων και τελεί υπό την έγκριση του Διευθυντή Αγώνων.
12. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ
Προκειμένου να στρογγυλοποιείται ο αριθμός των ομάδων σε δύναμη του αριθμού 2 μπορεί να γίνει εξαίρεση από την κλήρωση αριθμού ομάδων.

13. ΕΔΡΑ ΤΕΛΙΚΟΥ
Ο τελικός θα διεξαχθεί σε έδρα που θα καθοριστεί με απόφαση της Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. η οποία είναι τελεσίδικη.

14. ΠΡΟΚΡΙΣΗ
Η ομάδα που προκρίθηκε στον επόμενο γύρο πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιήσει με e-mail στην Τ.Ε.Δ. το αποτέλεσμα του αγώνα ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΣΑ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ ΑΠΌ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Παράλειψη τέτοιας γνωστοποίησης αποτελεί ΛΟΓΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ από την κλήρωση του επόμενου γύρου.
15. ΑΡΧΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
Σε κάθε συνάντηση η ομάδα ορίζει έναν «Αρχηγό Ομάδας», που μπορεί να είναι και ένας από τους αγωνιζόμενους παίκτες της, ο οποίος 30 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα παραδίνει γραπτά τη σύνθεση της ομάδας του στον διαιτητή της συνάντησης. Η σύνθεση που έχει ήδη παραδοθεί δεν μπορεί να τροποποιηθεί.
16. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
16.1 Σε κάθε συνάντηση ορίζεται διαιτητής από την Τ.Ε.Δ..
16.2 Αν σε μια συνάντηση δεν παρουσιασθεί ο Διαιτητής που ορίσθηκε, ενημερώνεται αμέσως η Τ.Ε.Δ. για τον ορισμό άλλου Διαιτητή. Μετά την εξάντληση όλων των δυνατοτήτων και αν δεν ορισθεί άλλος Διαιτητής, η συνάντηση δεν διεξάγεται και το θέμα αντιμετωπίζεται από την διοργανώτρια αρχή (ορισμός άλλης ημερομηνίας διεξαγωγής του αγώνα που ματαιώθηκε).
16.3 Χρέη Διευθυντή Αγώνων θα εκτελεί το 5μελές διοικητικό όργανο της Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε..
               16.4 Επικεφαλής Διαιτητής θα είναι ο πρόεδρος της Τ.Ε.Δ. κος Παναγιώτης Μεγαλιός.
               16.5 Οι διαιτητές των συναντήσεων θα επικοινωνούν με τον επικεφαλής Διαιτητή για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα διαιτησίας.
17. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
17.1 Ενάντια σε απόφαση του Διαιτητή ασκείται ένσταση σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων και τα άρθρα 1.26 μέχρι 1.29 του Κανονισμού Αγώνων της Ε.Σ.Ο.
17.2 Οι ενστάσεις υποβάλλονται επί ποινή απαραδέκτου με παράβολο πενήντα (50) Ευρώ που κατατίθεται απευθείας στον άνω αναφερόμενο λογαριασμό της Ε.Σ.Ο., το αργότερο σε 24 ώρες από την ώρα λήξης της συνάντησης. Για να είναι έγκυρη η ένσταση πρέπει να έχει εγγραφεί σχετική παρατήρηση στο φύλλο αγώνα με τις απαντήσεις του διαιτητή και του αρχηγού της άλλης ομάδας
17.3 Αρμόδια για την εκδίκαση των ενστάσεων είναι τριμελής επιτροπή ενστάσεων η οποία αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά μέλη ως εξής:
Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος
1ο τακτικό μέλος (πρόεδρος)
Ευβοϊκή Ένωση Σκακιστών
Τσάλας Γεώργιος
2ο τακτικό μέλος
Α.Ε.Κ. Άβαξ και Πεσσοί
Κρίκος Γεώργιος
3ο τακτικό μέλος
Σ.Ο. Λιβαδειάς
Ξύδης Δημήτριος
1ο αναπληρωματικό μέλος
Σ.Ο. Θήβας
Πανάγου Παναγιώτης
2ο αναπληρωματικό μέλος
Σ.Ο. Ορχομενού

17.4 Δεν επιτρέπεται μέλος να εξετάσει ένσταση η οποία αφορά στο σωματείο στο οποίο ανήκει. Σε τέτοια περίπτωση το μέλος θα αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος.
17.5 Η επιτροπή οφείλει να εκδώσει απόφαση εντός 24 ωρών από την υποβολή της ένστασης. Η απόφαση αυτή μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα αποστέλλεται, αμέσως μετά την έκδοσή της με e-mail στην Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. (tessse@outlook.com) και την Κ.Ε.Δ. (ked@kedchess.gr)
17.6 H Κ.Ε.Δ. έχει την τελική αρμοδιότητα και διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει διαφορετικά. Σε τέτοια περίπτωση η απόφαση της Κ.Ε.Δ. θα πρέπει να εκδοθεί 72 ώρες πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης του επόμενου γύρου.
17.7 Αν τελικώς η ένσταση γίνει έστω και μερικά δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε..
18. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Η κλήρωση θα γνωστοποιείται στα σωματεία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).
19. ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΡΑΖ ΕΝΩΣΕΩΝ – ΤΟΠ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
19.1 Η νικήτρια ομάδα ανακηρύσσεται Κυπελλούχος Στερεάς Ελλάδας και συμμετέχει στη  φάση των Μπαράζ (16 ομάδες) του 35ου Πανελληνίου Ομαδικού Κυπέλλου για το 2017 που  θα διεξαχθούν την Κυριακή 28-05-2017.
19.2 Σύμφωνα με την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ στις 28/05/2015 το ζευγάρι και τα χρώματα των ομάδων ) έχουν ως εξής:

ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΡΑΖ (ΚΥΡΙΑΚΗ 28/05/2017)
ΛΕΥΚΑ
ΜΑΥΡΑ
ΤΕΣΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΣΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Αυλαία για το 17ο Ανοικτό Σκακιστικό Τουρνουά «Νικόλαος Γιαμαρέλλος». Σύντομος απολογισμός και μια σχολιασμένη παρτίδα (από τον Θανάση Κονταξή). Sipario x l’ 17o Torneo Open di Evvoiki. (ed una partita commentata; di Thanassis Kontaxis)

Γράφει ο Θανάσης ΚονταξήςΤην περασμένη Κυριακή 12-03 διεξήχθη ο έβδομος και τελευταίος γύρος του 17ου Ανοιχτού Σκακιστικού Τουρνουά «Νίκος Γιαμαρέλλος»,που έλαβε χώρα για επτά συναπτά Σάββατα (με εξαίρεση το Σάββατο πριν τις Απόκριες). 
Ήταν ένα τουρνουά στην μνήμη του ομώνυμου μεγάλου ευεργέτη του σκακιού στην Εύβοια και ιδρυτή της Ευβοϊκής Ένωσης Σκακιστών, από την παρότρυνση του οποίου μυήθηκε και ο γράφων στο κόσμο του αθλήματος. 
Στην προσπάθεια αυτή συνέδραμε τα μέγιστα και ο σύλλογός μας «Άβαξ και Πεσσοί» με την συμμετοχή πέντε αθλητών του, την ανάληψη μεγάλου μέρους του διαιτητικού έργου καθώς και την παροχή ενός αριθμού σκακιστικών χρονομέτρων για την κάλυψη του μεγάλου αριθμού των σκακιέρων.


Από το τουρνουά έμειναν ως επί το πλείστον θετικές εντυπώσεις, καθώς οι συμμετέχοντες ήταν όλοι ερασιτέχνες σκακιστές, ενώ δεν διακυβεύονταν διακρίσεις ή προκρίσεις, γεγονός που παρότρυνε όλους να παίξουν χωρίς άγχος και πίεση, αλλά μόνο με σκοπό την δημιουργία όμορφων παρτίδων. 
Ο χώρος του εστιατορίου του Johns Hotel στην παραλία της Χαλκίδας κρίθηκε ικανοποιητικός, μολονότι ευρισκόταν δίπλα από το χώρο υποδοχής – εισόδου/εξόδου του ξενοδοχείου και η ώρα των αγώνων (Σάββατα απόγευμα) συνέπιπτε με πολλές από τις μετακινήσεις των φιλοξενούμενων, με αποτέλεσμα την ύπαρξη εξωγενών παραγόντων που ενίοτε αποσπούσαν τους σκακιστές.


Οι αθλητές του σωματείου μας στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν όλοι υψηλή βαθμολογία. 
Ειδικότερα, καλύτερη απόδοση είχε ο Χρήστος-Παναγιώτης ΜΙΧΑΛΗΣ με 5,5/7, ενώ ακολούθησαν οι Θανάσης ΚΟΝΤΑΞΗΣ και Άγγελος ΒΙΤΑΛΗΣ με 5/7 και τέλος, οι Βασίλης ΜΙΧΑΛΗΣ και Κωνσταντίνα ΧΑΝΙΑ απέσπασαν 3,5/7 βαθμούς, χωρίς οι δύο τελευταίοι να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε όλες τις αγωνιστικές λόγω προσωπικών προβλημάτων. 


Αξίζουν συγχαρητήρια και δεν υφίσταται αμφιβολία για την περαιτέρω ανέλιξη όλων.

Παρατίθεται κατωτέρω ενδεικτικά με μερικά σχόλια η παρτίδα του 5ου γύρου ανάμεσα στον Απόστολο Σγουρό, ισχυρότερο παίκτη του τουρνουά με 2044 Έλο FIDE και νικητή του τουρνουά με 6/7 και τον γράφοντα Θανάση Κονταξή, η οποία έγινε εκτάκτως το Σάββατο 25-02 λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων του πρώτου παίκτη το αμέσως προηγούμενο Σάββατο 18-02, οπότε και θα γινόταν σύμφωνα με το αγωνιστικό πρόγραμμα.

 

Η ΠΑΡΤΙΔΑ

[Event "17th Open Nikos Giamarelos"] [Site "?"] [Date "2017.02.25"] [Round "5"]
[White "Sgouros, Apostolos"] [Black "Kontaxis, Athanasios"]
[Result "1-0"] [ECO "D10"] [WhiteElo "2044"]
[PlyCount "69"] [EventDate "2017.??.??"]

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4. cxd5 cxd5 {Slaviki allagis. Sinithos odigei se iremo stratigiko skaki} 5. Bf4 Nc6 6. e3 a6 {elegxontas to b5} (6... Bf5 $142 7. Nb5 Rc8) 7. Bd3 Bg4 8. Qb3 Na5 9. Qa4+ Bd7 (9... b5 $142 10. Qc2 Rc8) 10. Qc2 Nc6 11. a3 g6 {to lathos sxedio. O aksiomatikos einai kalyteros stin diagonio a3-f8} 12. Nge2 Bg7 13. h3 O-O 14. O-O Re8 {me idea e5} 15. Rfd1 Rc8 16. b4 Na7?! 17. Qb3 e6 18. Rac1 Qb6 19. a4 Nc6 20. Rb1 Ra8 ?! {ta leuka pairnoun stadiaka olo kai perissotero xoro} 21. a5 Qd8 22. Na4 Qe7 {anoigontas to d8 gia ton a8-pyrgo pou tha xrieiastei syntoma diafygi} 23. Nc5 Bc8 24. Nc3 Nd7 25. N5a4 Bf8 {apeilontas to b4} 26. Na2 ?! Qd8 27. Rdc1 ?! e5! {to kentriko xtypima apeleutheronei ta kommatia tou maurou} 28. dxe5 Ndxe5 29. Be2 Bf5 ({kalo itan kai to} 29... Be6) 30. Rb2 d4 $1 31. Nb6 d3! {dinontas tin diafora alla pairnontas san antallagma ena epikindyno eleuthero pioni} 32. Bg4 Bxg4 ? ({meta apo analysi theoro oti isopalo einai to} 32... Nxg4 33. hxg4 Bxg4 34. Nxa8 d2 35. Rd1 Bxd1 36. Qxd1 Qxa8 37. Qxd2 =) 33. hxg4 Nxg4 ?? {to teleutaio lathos. Mesa stin piesi xronou ta maura den eidan oti i basilissa tous einai uperfortomeni} 34. Nxa8 Qxa8 35. Qxd3 {kai ta maura egkateleipsan kathos einai diafora kato xoris kanena antallagma}
1-0

[ΣΣ: Ζητάμε συγγνώμη, και ως διαχείρισι του Ιστολογίου για την χρήσι των Γκρίκλις. Υποχρεωτική επιλογή για την γλώσσα σχολιασμού του Chessbase (που δέν υποστηρίζει ελληνικά) και έλλειψι χρόνου για απόπειρα επιδιόρθωσης].

Play online chess

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

«΄Αθλον Ποιήσεως¨: Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης Γιάννη Κουτσοχέρα με θέμα το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων. Η Προκήρυξη. Il Bando di Gara del Concorso di Poesia per allievi e studenti greci “Gianni Kutsocheras”; in tema storico: il massacro di Kalavrita (1943). The annual Poetry Contest “G. Koutsocheras” for greek students, on the subject: the Holocaust of Kalavryta, (December 13, 1943).

Μέσω της σχολικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μας γνωστοποιήθηκε ότι ο Δήμος Καλαβρύτων, τιμώντας την μνήμη του λογοτέχνη και επιστήμονα Γιάννη Κουτσοχέρα, προκηρύσσει και εφέτος, (για εικοστή τρίτη χρονιά!), τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης με τίτλο «Άθλον Ποιήσεως-Γιάννης και Λένα Στρέφη Κουτσοχέρα». 
Πρόκειται για θεματικό σχετικό με το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα διαγωνισμό, στον οποίο μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές όλων των τύπων και των βαθμίδων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. 
Οι όροι κλπ λεπτομέρειες του διαγωνισμού περιλαμβάνονται στην υπο αναδημοσίευσι προκήρυξι.
 ...............................................

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Μαρτυρικής Πόλης Καλαβρύτων προκηρύσσει τον διαγωνισμό “ΑΘΛΟΝ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΝΑ ΣΤΡΕΦΗ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ" για το καλύτερο λυρικό ποίημα, εμπνευσμένο από το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων.

Για την Α'/θμια και Β'/θμια Εκπαίδευση τα ποιήματα θα επιλέξουν οι διδάσκοντες φιλόλογοι και δάσκαλοι, ένα από κάθε Σχολείο και θα τα υποβάλουν στο Δήμο Καλαβρύτων σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.

(Ταχ.Δ/νση: Ευσ. Κηπουργού 6 Τ.Κ.-Πόλη: 250 01 – Καλάβρυτα).  Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τα ποιήματα να αποσταλούν απευθείας στο Δήμο Καλαβρύτων.

Αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βραβεύσει τα ποιήματα.

Η επίδοση των Βραβείων θα γίνει στο Δημαρχείο Καλαβρύτων σε επίσημη τελετή στις 13 Δεκεμβρίου 2017 κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό μέχρι δύο διαδοχικές χρονιές έχουν οι μαθητές - φοιτητές όλων των όπου γης δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ι και Α.Ε.Ι. παντού όπου διδάσκεται η Ελληνική Γλώσσα.


2. Τα ποιήματα να είναι σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα και να περιέχονται στο Δήμο Καλαβρύτων έως 30 Ιουνίου 2017.


3. Για να εξασφαλίζεται η ανωνυμία, το ποίημα πρέπει να φέρει μια συνθηματική επιγραφή ή ψευδώνυμο, ενώ το ονοματεπώνυμο του μαθητή, του διδάξαντος, καθώς και η διεύθυνση του σχολείου να αναγράφονται σε σημείωμα εσώκλειστο σε φάκελο αδιαφανή, καλά σφραγισμένο και συρραμμένο στο ποίημα.


4. Ο Δήμος Καλαβρύτων μπορεί να απονείμει αντί βραβείου , έπαινο ή εύφημη μνεία.ΒΡΑΒΕΙΑ

1. Τέσσερα (4) βραβεία, ένα για το Δημοτικό, ένα για το Γυμνάσιο, ένα για το Λύκειο και ένα για Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. - με έπαθλο 500 ευρώ για το καθένα - στο μαθητή-φοιτητή ή μαθήτρια-φοιτήτρια που έγραψε το καλύτερο ποίημα.

2. Οκτώ (8) επαίνους, δύο για το Δημοτικό, δύο για το Γυμνάσιο, δύο για το Λύκειο και δύο για Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι., με έπαθλο 300 ευρώ για τον καθένα.

3. Εύφημη μνεία ευδόκιμης διδασκαλίας στο φιλόλογο καθηγητή ή δάσκαλο.