Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε.: Η "Ειδική Προκήρυξη" του Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος 2018.

H ΤΕΣΣΣΕ μας απέστειλε την βασική προκήρυξι για το Ομαδικό Πρωτάθλημα 2018. Θα ακολουθήση και η ειδική με την τελική κλήρωσι.
.............................................................................

Αριθ. Πρωτ.: 46/14-12-2017
ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α' ΕΘΝΙΚΗΣ (Π.Ο.Α.)
1.1.     Η Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. έχοντας υπόψη τη με αριθ. πρωτ. 99310/11-12-2017γενική προκήρυξη της Ε.Σ.Ο. του 46ου Πανελληνίου Ομαδικού Πρωταθλήματος 2017,
προκηρύσσει τον Προκριματικό Όμιλο Α’ Εθνικής για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδος για το 2018.
2.1.      Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία μέλη της Ε.Σ.Ο. με έδρα στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας (στους νομούς Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Φωκίδας).
3.1.      Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα είκοσι ευρώ (20 €) και αφορά την κάλυψη των εξόδων για διεθνή αξιολόγηση των αγώνων από τη FIDE, καθώς και για οργανωτικά έξοδα.
3.2.      Το προαναφερόμενο παράβολο πρέπει να κατατεθεί ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Σ.Ο.:
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
       Εθνική Τράπεζα: 080/480580-13
       ΙΒΑΝ GR 15 0110 0800 0000 0804 8058 013
4.1.      Τα σωματεία τα οποία επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διοργάνωση θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή αυστηρά τους έως Τετάρτη 20-12-2017 και ώρα 14:00 στέλνοντας e-mail, στη διεύθυνση tessse@outlook.com και καταθέτοντας ταυτόχρονα το σχετικό παράβολο στην Ε.Σ.Ο. Θα πρέπει επίσης μαζί με την δήλωση συμμετοχής τα σωματεία να αποστέλλουν σε ηλεκτρονική μορφή αποδεικτικό κατάθεσης του άνω παραβόλου (Βλέπε άρθρο 3).
4.2.      Ο καθορισμός των ζευγαριών θα πραγματοποιηθεί με κλήρωση που θα διεξαχθεί στην έδρα του Σκακιστικού Ομίλου Θηβών (Θήβα, οδός Επαμεινώνδα 110) την Τετάρτη 20-12-2017 και ώρα 18:00.
4.3.      Ενόψει του γεγονότος ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες – αγωνιστικούς χώρους των συμμετεχόντων σωματείων, παράλληλα με την δήλωση συμμετοχής τα σωματεία υποχρεούνται να δηλώσουν στην Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. την διεύθυνση του αγωνιστικού τους χώρου.
4.4.      Η δήλωση συμμετοχής ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.
4.5.     Ομάδα που δεν εμφανιστεί σε αγώνα υποχρεούται να καταθέσει γραπτά (ή μέσω email) και αιτιολογημένα, στην Διεύθυνση των αγώνων (tessse@outlook.com) με κοινοποίηση στην ΕΣΟ (info@chessfed.gr) έως τις 12:00 της επομένης μέρας τους λόγους για τους οποίους δεν αγωνίστηκε. Η μη συμμόρφωση αποτελεί λόγο αποβολής της ομάδας από τη διοργάνωση.
4.6.     Ομάδα που ηττηθεί αδικαιολόγητα χωρίς αγώνα (α.α.) θεωρείται ότι αποχώρησε από το πρωτάθλημα και αποβάλλεται από τη διοργάνωση. Η μη εμφάνιση ομάδας σε αγώνα θεωρείται αιτιολογημένη μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (οποιοδήποτε τυχαίο συμβάν το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του σωματείου και η επέλευση του, ως εκ της φύσεώς του, ήταν απρόβλεπτη και αναπότρεπτη).
4.7.     Σύμφωνα με το άρθρα 1.12 και 1.31 του Κανονισμού Αγώνων της Ε.Σ.Ο.:
4.7.1.     «1.12 Μετά την οριστικοποίηση της σύνθεσης των αγώνων, κάθε αποχώρηση θεωρείται ότι έγινε κατά τη διάρκεια των αγώνων και όποιος αποχωρεί κρίνεται με βάση το άρθρο 1.31 του παρόντος και τον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ε.Σ.Ο.»
4.7.2.     «1.31 Σύλλογος που παρακωλύει την ομαλή διεξαγωγή των διοργανώσεων ή εμποδίζει τους αθλητές του να συμμετέχουν, θα αποκλείεται από το επόμενο πρωτάθλημα της ίδιας κατηγορίας και επιπλέον το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ο. μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.»
4.8.     Στις ομάδες που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσουν από το πρωτάθλημα θα επιβληθούν βαθμολογικές ποινές σύμφωνα με το άρθρο 10.4 του Κανονισμού Ομαδικών Πρωταθλημάτων (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ της 23/11/1999): «Όσες ομάδες δεν ολοκληρώσουν τους αγώνες τους κατατάσσονται στη χαμηλότερη Τοπική Κατηγορία της περιφέρειας. Η προκήρυξη της διοργανώτριας αρχής μπορεί να προβλέπει βαθμολογικές ποινές που θα ισχύουν από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.».
Συγκεκριμένα θα ξεκινήσουν το επόμενο πρωτάθλημα με -3 βαθμούς.
5.1. Το σύστημα των αγώνων θα καθορισθεί σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των συμμετοχών ως εξής:___________________
2 Ομάδες
Διπλή Συνάντηση
3 - 8 Ομάδες
Κυκλικό (Πουλ) - Μονών συναντήσεων
>8 Ομάδες
Ελβετικό 5 έως 7 γύρων, αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων ομάδων


5.2.     Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης, για κάθε αντίπαλο, 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και ακόμη 30 λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο σκακιστής-στρια, παίρνει ακόμη μισό λεπτό (30") χρόνου σκέψης. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.
5.3.     Σκακιστής - σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 30  λεπτών από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται.
5.4.     Ισχύουν:
5.4.1.     Ο Κανονισμός Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων (ΔΣ ΕΣΟ 23-11-1999) με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
5.4.2.   Οι Κανονισμοί της FIDE και της ΕΣΟ με τις ερμηνευτικές διατάξεις της Επιτροπής Κανονισμών της FIDE, της Τεχνικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΣΟ (Κ.Α. άρθρο 1.22) .
6.1.     Το τελικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί με συμπληρωματική προκήρυξη μετά την οριστικοποίηση των συμμετοχών.
6.2.     Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων και οι προκαθορισμένες ώρες έναρξης είναι οι εξής:
     Κυριακή 14-01-2018 ώρα έναρξης 11:00πμ
     Κυριακή 21-01-2018 ώρα έναρξης 11:00πμ
     Κυριακή 04-02-2018 ώρα έναρξης 11:00πμ
     Κυριακή 11-02-2018 ώρα έναρξης 11:00πμ
     Κυριακή 25-02-2018 ώρα έναρξης 11:00πμ
     Κυριακή 11-03-2018 ώρα έναρξης 11:00πμ (εάν απαιτηθεί)
     Κυριακή 18-03-2018 ώρα έναρξης 11:00πμ (εάν απαιτηθεί)

6.3.     Μεταβολή του προγράμματος δεν επιτρέπεται κατ' αρχήν για κανένα λόγο. Οποιαδήποτε αίτηση για αναβολή αγώνα, και εφόσον είναι εφικτή, θα εξετάζεται από το Δ.Ο. της Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. με την προϋπόθεση ότι το αίτημα έχει ζητηθεί μέσω e-mail στη διεύθυνση tessse@outlook.com 72 ώρες πριν την προκαθορισμένη έναρξη του αγώνα.
6.4.     Η Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. έχει το δικαίωμα μεταβολής του αγωνιστικού προγράμματος (ημερομηνίες, ώρες έναρξης, σύστημα αγώνων, έδρες) εφόσον προκύψει σοβαρότατος τεκμηριωμένος λόγος.
7.1.     Για να αγωνισθούν οι σκακιστές ενός σωματείου πρέπει να είναι παρόντες οι ελάχιστοι απαιτούμενοι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη τουλάχιστον ισόπαλου αποτελέσματος (δηλ. σε 10 σκακιέρες - 6 παρόντες,). Στην αντίθετη περίπτωση, λειτουργούν τα χρονόμετρα τους χωρίς να έχουν δικαίωμα να παίξουν κίνηση μέχρι να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός παρόντων.
7.2.     Μηδενίζονται μετά πάροδο 30 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του παιχνιδιού, όλοι οι παίκτες που δεν έχουν προσέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Αν δεν έχουν προσέλθει οι ελάχιστοι απαιτούμενοι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη τουλάχιστον ισόπαλου αποτελέσματος (βλέπε 5.1), τότε μηδενίζεται ολόκληρη η ομάδα και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων (άρθρο 3.3.1). Στην περίπτωση αυτή κενές θεωρούνται οι σκακιέρες των παικτών που δεν έχουν παρουσιασθεί στην σκακιέρα που αγωνίζονται.
7.3.     Αν ένα σωματείο δεν έχει παραδώσει στο διαιτητή τη σύνθεση του μέχρι την καθορισμένη ώρα για την έναρξη των αγώνων, τίθενται σε λειτουργία τα χρονόμετρα των σκακιστών του χωρίς αυτοί να έχουν δικαίωμα να αγωνισθούν πριν δοθεί η σύνθεση.
7.4.    Ο διαιτητής ελέγχει τις συνθέσεις των ομάδων, με την προϋπόθεση άτι παρέλαβε τις συνθέσεις τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν από την ώρα έναρξης του αγώνα. Αν η σύνθεση παραδοθεί στο διαιτητή με καθυστέρηση, οι παίκτες του υπεύθυνου σωματείου θα χρεωθούν στα χρονόμετρά τους τον αντίστοιχο χρόνο της τυχόν καθυστέρησης στην έναρξη των αγώνων.
7.5.     Μετά τον έλεγχο του διαιτητή ή και παράλληλα ασκείται υποχρεωτικά ο ίδιος έλεγχος και από τους αρχηγούς των δύο ομάδων.
7.6.     Δεν αρχίζουν οι αγώνες πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι νομιμότητας συμμετοχής και κανονικότητας της σύνθεσης από τον Διαιτητή και τους αρχηγούς των ομάδων.
7.7.     Αν για οποιονδήποτε λόγο και πριν την έναρξη των αγώνων, διαπιστωθεί αντικανονικότητα συμμετοχής ή σύνθεσης, το υπαίτιο σωματείο καλείται να αποκαταστήσει αμέσως την αντικανονικότητα σε βάρος του χρόνου των συγκεκριμένων σκακιέρων. Ο διαιτητής δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση την συμμετοχή παίκτη που:
7.7.1.     Δεν έχει προσκομίσει το Δελτίο του Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας Αθλητή. Το δελτίο αυτό θεωρείται κανονικό αν φέρει όλες τις σχετικά προβλεπόμενες υπογραφές και σφραγίδες ιατρού και σωματείου.
7.7.2.     Δεν είναι στη σκακιέρα που προβλέπεται από τη σύνθεση των ομάδων.
7.8.     Ο διαιτητής και οι δύο αρχηγοί, πριν την έναρξη των αγώνων, υπογράφουν υποχρεωτικά στο Φύλλο Αγώνος αποδεχόμενοι τον έλεγχο της νομιμότητας συμμετοχή των παικτών και κανονικότητας της σύνθεσης των ομάδων και δεσμεύουν τα σωματεία τους επί των θεμάτων που επικύρωσαν με την υπογραφή τους. Εάν κάποιος αρχηγός ομάδας αρνηθεί να υπογράψει τότε μηδενίζεται η ομάδα του και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού.
7.9.     Τα σωματεία δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί θεμάτων αντικανονικής συμμετοχής και σύνθεσης εάν δεν έχει γίνει ανάλογη μνεία στο Φύλλο Αγώνος πριν την έναρξη των αγώνων.
7.10.  Μετά την έναρξη των αγώνων ουδεμία ποινή επιβάλλεται για λόγους νομιμότητας συμμετοχής των αθλητών και κανονικότητας της σύνθεσης των ομάδων.
7.11.  Καταργείται η παράγραφος 2.11.2 του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων και κατά συνέπεια αίρεται το αυτοδίκαιο της επιβολής βαθμολογικών ποινών από την διοργανώτρια αρχή για θέματα αντικανονικότητας σύνθεσης των ομάδων.
7.12.  Ομάδα που αδικαιολόγητα δεν εμφανιστεί σε οποιονδήποτε γύρο των ομαδικών πρωταθλημάτων αυτόματα αποβάλλεται από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
8.1.     Το Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε., ως Π.Ο.Α., θα διεξαχθεί με την ακόλουθη 10μελή σύνθεση που ισχύει για την Α' εθνική:

1 η - 4ησκακιέρα,
γενικές σκακιέρες
5η σκακιέρα
μια (1) από την κατηγορία γυναικών
6η σκακιέρα
μια (1) από την κατηγορία νέων γυναικών (-20, γεννημένη μετά την 1/1/1998),
7η σκακιέρα
μια (1) από την κατηγορία κορασίδων (-16, γεννημένη μετά την 1/1/2002),
8η σκακιέρα
ένας/μια (1) από την κατηγορία νέων ανδρών -γυναικών (- 20,γεν/νος-η μετά την 1/1/1998),
9η σκακιέρα
ένας/μια (1) από την κατηγορία παίδων-κορασίδων (-16, γεν/νος-η μετά την 1/1/2002).
10η σκακιέρα
ένας/μια (1) από την κατηγορία παμπαίδων-παγκορασίδων (-12, γεν/νος-η μετά την 1/1/2006).


8.2.     Τα μέλη των ομάδων πρέπει να έχουν Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας θεωρημένο το οποίο θα προσκομίζεται στο διαιτητή της συνάντησης πριν την έναρξη του αγώνα. Ο διαιτητής ελέγχει σχολαστικά την εγκυρότητα και πληρότητα του Δ.Α.Τ. και Υγείας κάθε αθλητή. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών που δεν θα προσκομίσουν έγκυρο Δ.Α.Τ. και Υγείας Αθλητή πριν την έναρξη των αγώνων.
8.3.     Όλα τα σωματεία έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ένα κοινοτικό σκακιστή-τρια μόνο στις γενικές σκακιέρες και στη γυναικεία σκακιέρα, η δήλωση του οποίου-ας θα πρέπει να γίνει μαζί με την δήλωση συμμετοχής τους στο Πρωτάθλημα μέχρι την Τετάρτη 20-12-2017 και ώρα 14:00. Ρητά διευκρινίζεται ότι, οι Κύπριοι σκακιστές-στριες που έχουν εγγραφεί νόμιμα σε ελληνικό αθλητικό σωματείο που ανήκει στη δύναμη της ΕΣΟ και έχουν Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας με την ένδειξη «Κοινοτικός», δεν εμπίπτουν στον παραπάνω περιορισμό και συνεπώς μετέχουν ελεύθερα.
8.4.     Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή κοινοτικού σκακιστή-στριας στις «αναπτυξιακές» νεανικές σκακιέρες (από την 6η -10η), με την προϋπόθεση ότι κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα. Για την πιστοποίηση του μόνιμου της κατοικίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης (μηνός) ελληνικού σχολείου/σχολής ή ξένου σχολείου που εδρεύει στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που δεν είναι μαθητής-τρια τότε θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης των γονέων για το προηγούμενο φορολογικό έτος.
8.5.     Όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.12.1 του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων, στους Αγώνες της Α' Εθνικής Κατηγορίας αλλά και των προκριματικών ομίλων για την Α' εθνική (ΠΟΑ), απόφαση ΔΣ Β6/11-09-2011 και μόνο στις «γενικές» σκακιέρες 1η - 4η (όχι στη γυναικεία και στις «αναπτυξιακές»), επιτρέπεται επιπλέον και η χρήση ενός αλλοδαπού σκακιστή ανεξαρτήτου χώρας προέλευσης.
8.6.     Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 08-07-2000 ορίζονται παράβολα συμμετοχής ανά αγωνιστική περίοδο, για τους αλλοδαπούς σκακιστές που υπάγονται στην παραπάνω παράγραφο σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο βαθμό αξιολόγησής τους στους διεθνείς πίνακες της FIDE ως εξής:
ΕΛΟ FIDE
ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Μέχρι 2400
90 Ευρώ
2401-2500
120 Ευρώ
2501-2600
150 Ευρώ
2601-2700
180 Ευρώ
2701-2800
210 Ευρώ
κ.ο.κ.
8.7.    Του παραπάνω παραβόλου εξαιρούνται οι αλλοδαποί που σύμφωνα με τους πίνακες της FIDE ανήκουν στην δύναμη της Ε.Σ.Ο. και αγωνίζονται με την Ελληνική σημαία. Σε περίπτωση που και οι δύο αλλοδαποί σκακιστές σωματείου Α' Εθνικής είναι κοινοτικοί και έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν μόνο στις «γενικές» σκακιέρες 1η - 4η, τότε η υποχρέωση καταβολής παραβόλου αφορά τον σκακιστή με τον υψηλότερο βαθμό αξιολόγησης στους τρέχοντες πίνακες ΕΛΟ της FIDE.
8.8.     Τα σωματεία που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αλλοδαπούς σκακιστές, κοινοτικούς ή μη, θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την Τετάρτη 20-12-2017 και ώρα 14:00, με ταυτόχρονη κατάθεση του αντίστοιχου παραβόλου συμμετοχής είτε απευθείας στο λογαριασμό όψεως της ΕΣΟ αριθ. 080/480580-13 Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας, είτε με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο (όπως ταχυδρομική επιταγή, κατάθεση στα γραφεία της ΕΣΟ κλπ.). Μη εμπρόθεσμη καταβολή του παραβόλου αφαιρεί το δικαίωμα συμμετοχής του αλλοδαπού σκακιστή. Η δήλωση αλλοδαπών σκακιστών, κοινοτικών ή μη, είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και για όλες τις ομαδικές διοργανώσεις.
8.9.     Επισημαίνεται ότι για τη δήλωση νεοεγγραφόμενου αλλοδαπού σκακιστή-στριας (κοινοτικού η μη) είναι απαραίτητη η κατάθεση της σχετικής αίτησης εγγραφής στην ΕΣΟ συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
8.10.  Όλοι οι σκακιστές και σκακίστριες (Έλληνες και αλλοδαποί) που αγωνίζονται στις γενικές σκακιέρες (1η έως και 4η) κατατάσσονται σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:
8.10.1.  Διεθνής βαθμός αξιολόγησης (με βάση την λίστα της FIDE Ιανουαρίου 2018), κατά φθίνουσα σειρά.
8.10.2.  Επί ίδιου διεθνούς βαθμού αξιολόγησης ο διεθνής τίτλος Μετρ (κατά τη σειρά τίτλων GM, IM, FM, WGM, WIM, WFM, και μόνο για τους τίτλους αυτούς).
8.10.3.  Επί κοινού τίτλου, ο αριθμός παρτίδων, από τον πίνακα αξιολόγησης της FIDE – Ιανουάριος 2018, κατά φθίνουσα σειρά.
8.10.4.  Επί ίσων όλων των ανωτέρω κριτηρίων, ο αριθμός Μητρώου Αθλητή στα μητρώα της ΕΣΟ (προηγείται ο μικρότερος αριθμός μητρώου).
8.11.  Για την κατάταξη αθλητών που δεν έχουν διεθνή βαθμό αξιολόγησης υπολογίζεται ο εθνικός. Διευκρινίζεται ότι αθλητές χωρίς διεθνές ΕΛΟ κατατάσσονται σε κάθε περίπτωση κάτω από όσους έχουν διεθνή βαθμό αξιολόγησης.
8.12.  Οι σκακιστές που ανήκουν σε Ομοσπονδία άλλης χώρας, είτε αγωνίζονται ως αλλοδαποί- κοινοτικοί, είτε ως ομογενείς, κατατάσσονται στη σειρά σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο κατά την έναρξη του πρωταθλήματος βαθμό αξιολόγησης τους στους διεθνείς πίνακες ΕΛΟ της FIDE. Αυτό ισχύει ακόμα και αν στο παρελθόν είχαν αξιολογηθεί στους Εθνικούς πίνακες ΕΛΟ.
9.1.     Κάθε σωματείο, παράλληλα με την κατάθεση της σύνθεσης ορίζει τον αρχηγό της ομάδας, καθώς και έναν αναπληρωματικό που τον αντικαθιστά σε περίπτωση αδυναμίας του πρώτου να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Αρχηγός μπορεί να είναι και ένας από τους αγωνιζόμενους σκακιστές. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός του ίδιου αρχηγού ομάδας σε διαφορετικά σωματεία σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.
9.2.     Ο αρχηγός είναι ο μόνος που εκπροσωπεί επίσημα την ομάδα. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς να σχολιάζει σκακιστικά τη θέση της παρτίδας, να υποδεικνύει σε παίκτη της ομάδας του να προτείνει ή να αποδεχτεί πρόταση ισοπαλίας ή να εγκαταλείψει την παρτίδα.

9.3.     Οποιαδήποτε συνεννόηση μεταξύ παικτών και αρχηγού γίνεται μόνο παρουσία του διαιτητή της συνάντησης.
9.4.     Για τους αρχηγούς των ομάδων που δεν τηρούν τα όσα ρητά ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη καθώς και από τους κανονισμούς της FIDE Handbook (C.05.13) και της ΕΣΟ μπορεί να επιβληθεί ποινή αποβολής από την αίθουσα των αγώνων χωρίς αναπλήρωση. Στην περίπτωση που ο αρχηγός είναι σκακιστής της ομάδας που αγωνίζεται ακόμα, τότε η προαναφερόμενη ποινή μετατρέπεται σε παύση από τα καθήκοντα του αρχηγού χωρίς αναπλήρωση.
10.1. Για την τελική κατάταξη χρησιμοποιούνται κατά σειρά τα εξής κριτήρια:
10.1.1.   Βαθμοί
10.1.2.   Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων.
10.1.3.   Άθροισμα πόντων επί συνόλου των αγώνων που έχουν δώσει οι ομάδες.
10.1.4.Κατά σειρά, οι συνολικοί πόντοι σε όλους τους αγώνες της 1ης σκακιέρας, της 2ης σκακιέρας, της 3ης σκακιέρας, κ.ο.κ..
10.2. Η νικήτρια ομάδα του αγώνα παίρνει 2 βαθμούς και η ηττημένη 0 βαθμούς. Αν το αποτέλεσμα του αγώνα είναι ισόπαλο οι ομάδες παίρνουν από 1 βαθμό. Η ήττα χωρίς αγώνα τιμωρείται με αφαίρεση 1 βαθμού. Διευκρινίζεται ότι, η ποινή της αφαίρεσης 1 βαθμού για την ομάδα που χάνει χωρίς αγώνα (α.α.), εφαρμόζεται στην τελική-συνολική βαθμολογία και δεν επηρεάζει την κλήρωση των ομάδων.
10.3. Το αποτέλεσμα του αγώνα προκύπτει από το άθροισμα των πόντων που συγκεντρώνουν οι παίκτες των ομάδων στις παρτίδες τους. Ο νικητής κάθε παρτίδας παίρνει 1 πόντο, ενώ ο ηττημένος δεν παίρνει πόντο. Αν η παρτίδα λήξει ισόπαλη κάθε παίκτης παίρνει από μισό πόντο. Για τις παρτίδες χωρίς αγώνα ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 10.5.
10.4. Η νικήτρια ομάδα χωρίς αγώνα θεωρείται ότι κέρδισε το παιχνίδι συγκεντρώνοντας το μέγιστο των πόντων μείον μισό πόντο (δηλαδή σε 10 σκακιέρες 9,5 - 0).
10.5. Για κάθε παρτίδα που χάνει μια ομάδα χωρίς αγώνα (μη προσέλευση παίκτη) αφαιρείται μισός πόντος από το σύνολο των πόντων που συγκεντρώνουν οι παίκτες της και μέχρι να μηδενιστούν οι πόντοι που συγκέντρωσαν (όχι αρνητικοί πόντοι).
10.6. Ομάδα που παίρνει «ΒΥΕ» (περίπτωση μονού αριθμού ομάδων) παίρνει 1 βαθμό και 5,5 πόντους.
11.1. Κάθε συνάντηση καλύπτεται υποχρεωτικά από διαιτητή που είναι καταχωρημένος στον Πίνακα Ορισμού Διαιτητών της Κ.Ε.Δ.
11.2. Το συνολικό κόστος της διαιτησίας κάθε συνάντησης καλύπτεται από το σωματείο-έδρα και περιλαμβάνει την αμοιβή του διαιτητή (15 ευρώ για την συνάντηση) + τα πιθανά οδοιπορικά (που θα είναι το ποσό των εισιτηρίων).

11.3. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται συνάντηση χωρίς την παρουσία διαιτητή.
11.4. Ο διαιτητής ενημερώνει αμέσως τον Επικεφαλής Διαιτητή καθώς και την γραμματεία της ΕΣΟ για το αποτέλεσμα της συνάντησης και φροντίζει για την κοινοποίηση το αργότερο εντός 48 ωρών του φύλλου αγώνα και των εντύπων σύνθεσης της συνάντησης.
12.1. Ενάντια σε απόφαση του διαιτητή ασκείται ένσταση σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων και τα άρθρα 1.26 μέχρι 1.28 του Κανονισμού Αγώνων της ΕΣΟ.
12.2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται με παράβολο πενήντα (50) ευρώ που κατατίθεται απευθείας στο λογαριασμό της Ε.Σ.Ο. (βλέπε άρθρο 3), το αργότερο σε 24 ώρες από την ώρα λήξης της συνάντησης. Για να είναι παραδεκτή η ένσταση πρέπει να έχει γραφεί σχετική παρατήρηση στο φύλλο αγώνα με τις απαντήσεις του διαιτητή και του αρχηγού της άλλης ομάδας.
12.3.Αρμόδια για την εκδίκαση των ενστάσεων είναι τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων η οποία
αποτελείται από τρία τακτικά μέλη, με δύο αναπληρωματικά μέλη, ως εξής:______________
Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος
1ο Τακτικό μέλος (Πρόεδρος)
Ευβοϊκή Ε.Σ.
Κωνσταντίνα Χανιά
2ο Τακτικό μέλος
Α.Ε.Κ. Άβαξ & Πεσσοί
Κρίκος Γεώργιος
3ο Τακτικό μέλος
Σ.Ο. Λιβαδειάς
Ξύδης Δημήτριος
1ο Αναπληρωματικό μέλος
Σ.Ο. Θήβας
Πανάγου Παναγιώτης
2ο Αναπληρωματικό μέλος
Σ.Ο. Ορχομενού


12.4. Δεν επιτρέπεται μέλος να εξετάσει ένσταση η οποία αφορά το σωματείο στο οποίο ανήκει. Σε τέτοια περίπτωση το μέλος θα αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος.
12.5. Η Επιτροπή οφείλει να εκδώσει την απόφαση της εντός 24 ωρών από την υποβολή της ένστασης, Η απόφαση αυτή μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα αποστέλλεται, αμέσως μετά την έκδοσή της, με e-mail στην Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε. (tessse@outlook.com) και στην Κ.Ε.Δ.. (ked@kedchess.ar).
12.6. Η Κ.Ε.Δ. έχει την τελική αρμοδιότητα και διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει διαφορετικά. Σε τέτοια περίπτωση απόφασή της Κ.Ε.Δ. θα πρέπει εκδοθεί 36 ώρες πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του επόμενου γύρου.
12.7. Αν τελικώς η ένσταση γίνει έστω και μερικά δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της Ε.Σ.Ο..
13.1. Καθήκοντα Διεύθυνσης των Αγώνων ασκεί το 5μελές Διοικητικό Όργανο της Τ.Ε.Σ.Σ.Σ.Ε..
13.2. Επικεφαλής Διαιτητής ορίζεται ο πρόεδρος της Τ.Ε.Δ. κος Παναγιώτης Μεγαλιός.
13.3. Οι διαιτητές των συναντήσεων θα επικοινωνούν με τον Επικεφαλής Διαιτητή για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα διαιτησίας.

14.1.Η 1η ομάδα αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στην τελική φάση του Ομαδικού Πρωταθλήματος της Α' Εθνικής Κατηγορίας 2018.
14.2.     Στην πρώτη ομάδα θα απονεμηθεί κύπελλο.
15.1.     Οι αγώνες θα αξιολογηθούν για διεθνές και εθνικό έλο.
15.2.Σε περίπτωση ελβετικού συστήματος η αρχική κατάταξη θα γίνει με βάση την περσινή κατάταξη των ομάδων.
15.3.Για όσα δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη και στους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ αποφασίζει η Διεύθυνση Αγώνων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ


ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: