Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Καρέα: 12 σημερινές Φωτογραφίες (και 3 τροπάρια από τον Εσπερινό) . 12 Foto dal Monastero ortodosso di Karea e 3 inni dalla preghiera del Vespro (x la festa della Santa Croce)

Οι φωτογραφίες είναι από την απογευματινή μας επίσκεψι/προσκύνημα στο γυναικείο μοναστήρι. Τα στιχηρά προσόμοια που ακολουθούν, κείμενο και μέλος, (εδώ, βέβαια, σε άλλη εκτέλεσι από το You Tube) είναι κάτι σαν αναμνηστική καταχώρησι λόγω και της Εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ή μάλλον μια απόπειρα μπας και γλυκάνει και το Ιστολόγιο με τον μακρινό απόηχο της κατάνυξης και της πνευματικής γαλήνης που νιώσαμε εκεί, στον πανέμορφο ναό της Ευαγγελίστριας, κατά την ακολουθία του Εσπερινού.
...........................................
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΚΕΙΜΕΝΑ


"Χαίροις ο ζωηφόρος Σταυρός" Ήχος πλ Α' Στιχηρά Εσπερινού Υψώσεως Τιμίου Σταυρού

ΠΡΟΣΟΜΟΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
Στίχ. Χαίροις ἀσκητικῶν

Χαίροις ὁ ζωηφόρος Σταυρός,
τῆς εὐσεβείας τὸ ἀήττητον τρόπαιον,
ἡ θύρα τοῦ Παραδείσου, ὁ τῶν πιστῶν στηριγμός,
τὸ τῆς Ἐκκλησίας περιτείχισμα·
δι᾿ οὗ ἐξηφάνισται ἡ φθορὰ καὶ κατήργηται,
καὶ κατεπόθη τοῦ θανάτου ἡ δύναμις,

καὶ ὑψώθημεν, ἀπὸ γῆς πρὸς οὐράνια.  
Ὅπλον ἀκαταμάχητον, δαιμόνων ἀντίπαλε,
δόξα Μαρτύρων Ὁσίων,
ὡς ἀληθῶς ἐγκαλλώπισμα,
λιμὴν σωτηρίας, ὁ δωρούμενος
τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.


ΠΡΟΣΟΜΟΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Στίχ. Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ.

Χαίροις ὁ τοῦ Κυρίου Σταυρός,
δι᾿ οὗ ἐλύθη τῆς ἀρᾶς τὸ ἀνθρώπινον,
τῆς ὄντως χαρᾶς σημεῖον, ὁ καταράσσων ἐχθρούς,
ἐν τῇ σῇ ὑψώσει, πανσεβάσμιε·

ἡμῶν ἡ βοήθεια, Βασιλέων κραταίωμα,
σθένος δικαίων, ἱερέων εὐπρέπεια,
ὁ τυπούμενος, καὶ δεινῶν ἐκλυτρούμενος,
ῥάβδος ἡ τῆς δυνάμεως, ὑφ᾿ ἧς ποιμαινόμεθα,

ὅπλον εἰρήνης ἐν φόβῳ,
ὃ περιέπουσιν Ἄγγελοι.
Χριστοῦ θεία δόξα,
τοῦ παρέχοντος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος!

ΠΡΟΣΟΜΟΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
Στίχ. Ὁ δὲ Θεὸς Βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰῶνος εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς γῆς.

Χαίροις ὁ τῶν τυφλῶν ὁδηγός, τῶν ἀσθενούντων ἰατρός,
ἡ ἀνάστασις ἁπάντων τῶν τεθνεώτων,
ὁ ἀνυψώσας ἡμᾶς, εἰς φθορὰν πεσόντας, Σταυρὲ τίμιε·

δι᾿ οὗ διαλέλυται ἡ φθορὰ καὶ ἐξήνθησεν
ἡ ἀφθαρσία, καὶ βροτοὶ ἐθεώθημεν,
καὶ διάβολος παντελῶς καταβέβληται.

Σήμερον ἀνυψούμενον, χερσὶ καθορῶντές σε,
Ἀρχιερέων, ὑψοῦμεν τὸν ὑψωθέντα ἐν μέσῳ σου,
καὶ σὲ προσκυνοῦμεν, ἀρυόμενοι πλουσίως τὸ μέγα ἔλεος.

ΜΕΛΟΣ
  Χαίροις ο Ζωηφόρος Σταυρός (Ψάλλει ο Ευγένιος Χαρδαβέλλας )

Δεν υπάρχουν σχόλια: