Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

Αγίων Θεοφανίων τροπάρια (απολυτικίον και κοντάκιον). Un tropario di Epifania (testo con traduzione in neogreco e video su You Tube). The troparion and the kontakion of Epiphany (You Tube video and text)

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α΄.
Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε
ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις,
τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι,
ἀγαπητὸν σε Υἱὸν ὀνομὰζουσα
 καὶ τὸ Πνεῦμα, ἐν εἴδει περιστερᾶς,
 ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλὲς.
Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεὸς
καὶ τὸν κόσμον φωτίσας,
δόξα σοι.
Σωφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων

(Δικιά μου απόδοσι:)
Στην βάπτισί σου, Κύριε, στον Ιορδάνη
παρουσιάστηκε η προσκύνησι η της Τριάδας:
του Πατέρα σου η φωνή φανερά το μαρτυρούσε
καθώς ονόμαζε εσέ αγαπητό Του Γιό
και το Άγιο το Πνεύμα με μορφή περιστεριού
ήτανε βεβαίωσι για το αλάθητο του λόγου.
Χριστέ, εσύ που αποκαλύφθηκες Θεός
και φώτισες τον κόσμο, δοξασμένος νά ‘σαι!

Απολυτίκιο Αγ. Θεοφανείων - 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

...............................................
Κοντάκιον Ἦχος δ’. Αὐτόμελον.
«Επεφάνης σήμερον τη οικουμένη
και το Φως Σου Κύριε εσημειώθη εφ΄ ημάς
εν επιγνώσει υμνούντας Σε.
Ήλθες εφάνης το Φως το απρόσιτον»

Ρωμανός ο Μελωδός.

(Δικιά μου απόδοσι:)
Έγινες επιτέλους ορατός σήμερα στην οικουμένη
και το Φώς σου, Κύριε, έγινε σημείο αναγνώρισης
για μάς που με βαθειά επίγνωσι σε υμνούμε.
Ήλθες, φανερώθηκες εσύ, το Φώς το υπερούσιο!

Δεν υπάρχουν σχόλια: