Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2012

Το «Δόξα εν υψίστοις Θεώ» και 3 μεταφράσεις του λειτουργικού ύμνου λατινικά, αγγλικά και ιταλικά. Il “Gloria in Excelsis Deo” in Greco e tradotto in latino, italiano e inglese.

Το «Δόξα εν υψίστοις Θεώ» είναι τα πρώτα λόγια του αγγελικού ύμνου, τον οποίο έψαλε μπροστά στα έκπληκτα (και γεμάτα απροσμέτρητο δέος) μάτια των βοσκών η στρατιά των Αγγέλων κατά το βράδυ της γέννησης του Ιησού, αφού προηγουμένως άγγελος Κυρίου τους είχε αναφέρει το μεγάλο Μήνυμα χαράς σχετικά με την γέννησι του Σωτήρα Χριστού, τον τόπο και το «σημείον», το σπαργανωμένο Βρέφος σε φάτνη. 
Ο δοξολογικός αυτός ύμνος, μας μεταφέρθηκε αυτούσιος από τον ευαγγελιστή Λουκά στην σχετική με την Γέννησι περικοπή του β΄ κεφαλαίου (στ. 1-20 ) ενσωματωμένος στην αφήγησι: 
«…και εξαίφνης εγένετο συν τω αγγέλω πλήθος στρατιάς ουρανίου αινούντων τον Θεόν και λεγόντων: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επι γής ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία» (στ. 13-14) 

[Μετά από τους απλούς εκείνους ποιμένες, οι πρώτοι άνθρωποι που θα επληροφορήθηκαν με ακρίβεια για το περιστατικό, θα ήσαν ο Ιωσήφ και η Παρθένος Μαρία, η οποία «τα ρήματα ταύτα» τα φύλαξε με άφατη ευλάβεια στην αγγελική καρδιά της.]  

ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ Ψάλλει ο ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΪΤΑΝΟΣ


ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΜΝΟ ΣΤΗΝ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ

Αυτός αγγελικός ύμνος αργότερα μέσα στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, ήδη από τον 4ο αιώνα, τοποθετήθηκε εμπλουτιζόμενος με άλλο ποιητικό υλικό στην Λατρεία, και με την νέα ονομασία «Δοξολογία» ψάλλεται κανονικά κατά τον Όρθρον της Θείας Λειτουργίας. 

ΠΕΤΡΟΣ ο ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ "Αργή Δοξολογία"ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ – Il testo originale Greco:

Δόξα Σοι τ δείξαντι τ φς.

Δόξα ν ψίστοις Θε κα π γς ερήνη ν νθρώποις εδοκία.

μνομέν σε, ελογομέν σε,

προσκυνομέν σε, δοξολογομέν σε,

 εχαριστομέν σοι, δι τν μεγάλην σου δόξαν.

Κύριε Βασιλε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ,

Κύριε Υἱὲ μονογενές, ησο Χριστέ, κα γιον Πνεμα.

Κύριε Θεός, μνς το Θεο, Υός το Πατρός,

αρων τν μαρτίαν το κόσμου, λέησον μς,

αρων τς μαρτίας το κόσμου.

Πρόσδεξαι τν δέησιν μν,

καθήμενος ν δεξι το Πατρός, κα λέησον μς.

τι σ ε μόνος γιος, σ ε μόνος Κύριος, ησος Χριστός,

ες δόξαν Θεο Πατρός.

μήν.ΛΑΤΙΝΙΣΤΙ – Latin- Latino

Glória in excélsis Deo
et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.
Laudámus te, benedícimus te,
adorámus te, glorificámus te,
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis,
Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis;
qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus,
tu solus Altíssimus, Iesu Christe, 
um Sancto Spíritu: in glória Dei Patris.
Amen.


ΑΓΓΛΙΚΑ - ENGLISH - INGLESE

Glory to God in the highest,
and on earth peace, goodwill among men.
We praise you, we bless you,
we worship you, we glorify you,
we give you thanks for your great glory.
Lord, King, God of heaven, Father almighty:
Lord, only-begotten Son,
Jesus Christ and Holy Spirit.
Lord God, Lamb of God, Son of the Father,
who take away the sin of the world, have mercy on us;
you take away the sins of the world.
Receive our prayer, you who sit on the right hand of the Father,
and have mercy on us.
For you alone are holy, you alone are Lord, Jesus Christ,
to the glory of God the Father.
Amen.
 ΙΤΑΛΙΚΑ – ITALIAN -  ITALIANO:

Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre;
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo:
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre.
Amen.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: