Κυριακή, 4 Απριλίου 2010

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! Με μια αναστάσιμη προσ-Ευχή: Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι... AUGURI con una pregiera "La Risurrezione di Cristo..."

Χριστός ανέστη εκ νεκρών!
CRISTO E' RISORTO!

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι,
προσκυνήσωμενον άγιον Κύριον,
Ιησούν τόν μόνον αναμάρτητον.
Τόν σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν,
και τήν αγίαν σου ανάστασιν
υμνούμεν και δοξάζομεν·
σύ γαρ εί Θεός ημών,
εκτός σού άλλον ούκ οίδαμεν,
το όνομά σου ονομάζομεν.

Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν
τήν του Χριστού αγίαν ανάστασιν·
ιδού γαρ ήλθε διά του σταυρού,
χαρά εν όλω τω κόσμω.
Διά παντός ευλογούντες τόν Κύριον,
υμνούμεν τήν ανάστασιν αυτού.
Σταυρόν γαρ υπομείνας δι' ημάς,
θανάτω θάνατον ώλεσεν .

Δεν υπάρχουν σχόλια: