Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Από το Μέγα Απόδειπνο: ο εκκλησιαστικός ύμνος της Μ. Σαρακοστής «Μεθ’ ημών ο Θεός…». L’ inno ecclesiastico del giorno ("Dio e' con noi" in video)

Ένα από τα λίγα πράγματα που θυμάμαι με συγκίνησι από τα μαθήματα που (18χρονος;) παρακολούθησα στο Σεμινάριο Υποψηφίων Κατηχητών της Εκκλησίας της Ελλάδος, ήταν ο εκκλησιαστικός ύμνος «Μεθ’ ημών ο Θεός, γνώτε έθνη και ηττάσθε ότι μεθ’ ημών ο Θεός…».
[Πρόκειται για έναν από τους αρχαιότερους ύμνους της χριστιανικής Εκκλησίας που όπως ο άλλος, ο εξ ίσου μυσταγωγικά «παιανίζων» και ακόμα πιο παλιός, ο “Τίς Θεός, μέγας, ως ο Θεός ημών…”, απηχεί κάτι από το ηρωικό πνεύμα των πρώτων αιώνων του χριστιανισμού.]
Σήμερα ο αρκετά γνωστός αυτός ύμνος ψάλλεται κατά την διάρκεια του Μεγάλου Αποδείπνου. Και μπορεί το Απόδειπνο, ως ένα είδος κοινής, ομαδικής προσευχής μετά το δείπνο, να διαμορφώθηκε συν τω χρόνω (δηλ. με τους …αιώνες) σε ολόκληρη Ακολουθία, και ως Μικρό Απόδειπνο να το συναντάμε συχνά μέσα στο εκκλησιαστικό έτος, όμως το Μέγα Απόδειπνο, ως εκτενέστερο -εξ ού και Μέγα- κατανυκτικότερο και οπωσδήποτε παλαιότερο, επικράτησε να διαβάζεται μόνο κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής (κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη).
Έ, λοιπόν, σήμερα Μεγάλη Τρίτη, καθώς είναι η τελευταία φορά που διαβάζεται το Μέγα Απόδειπνο στους ορθόδοξους ναούς μας, βρήκα στο ηλεκτρονικό σύμπαν τον αρχαίο αυτόν ύμνο του Αποδείπνου. Και τον αναρτώ εδώ.
Έτσι, κάποιοι άσωτοι, όπως ο υπογράφων, έχουμε τώρα μια ευκαιρία να τον ξαναθυμηθούμε λεπτομερώς και (όποτε νιώθουμε την ανάγκη) να τον ψάλ(λ)ουμε!

Καλή Ανάστασι!Μεθ’ ημών ο Θεός! (God is with us)


[Εάν κάποιοι ορθόδοξοι αδελφοί δεν εκφράζονται από το κάπως δυτικότροπο υλικό και ύφος της οπτικοποιήσεως του ύμνου, δηλ. από το συγκεκριμένο βίντεο, μπορούν να τον έχουν και σε αυτήν την έκδοσι (ψάλλει και εδώ ο Πάνος Καβαρνός)]


TO KEIMENO:

Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε,

Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Ἐπακούσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς,

Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Ἰσχυκότες ἡττᾶσθε,

Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Ἐὰν γὰρ πάλιν ἰσχύσητε, καὶ πάλιν ἡττηθήσεσθε,


Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Καὶ ἣν ἂν βουλὴν βουλεύσησθε, διασκεδάσει Κύριος,

Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Καὶ λόγον, ὃν ἐὰν λαλήσητε, οὐ μὴ ἐμμείνῃ ἐν ὑμῖν,

Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Τὸν δὲ φόβον ὑμῶν οὐ μὴ φοβηθῶμεν, ουδ' οὐ μὴ ταραχθῶμεν,

Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Κύριον δὲ τὸν Θεὸν ἡμῶν, αὐτὸν ἁγιάσωμεν, καὶ αὐτὸς ἔσται ἡμῖν φόβος,

Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Καὶ ἐὰν ἐπ' αὐτῷ πεποιθὼς ᾧ ἔσται μοι εἰς ἁγιασμόν,

Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Καὶ πεποιθὼς ἔσομαι ἐπ' αὐτῷ, καὶ σωθήσομαι δι' αὐτοῦ,

Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία, ἃ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός,

Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Ὁ λαὸς ὁ πορευόμενος ἐν σκότει, εἴδε φῶς μέγα.

Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Οἱ κατοικοῦντες ἐν χώρᾳ, καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς λάμψει ἐφ' ἡμᾶς,

Ὅτι μεθ΄ ἡμῶν ὁ Θεός.

Ὅτι Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, Υἱός, καὶ ἐδόθη ἡμῖν,

Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγεννήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ.

Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Καὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὅριον,

Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος,

Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Θαυμαστὸς σύμβουλος.

Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Θεὸς ἰσχυρός, Ἐξουσιαστής, Ἄρχων εἰρήνης,

Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος,

Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Δόξα...

Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Καὶ νῦν...

Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.


Μεθ’ ημών ο Θεός, γνώτε έθνη και ηττάσθε, ότι μεθ’ ημών ο Θεός!

Δεν υπάρχουν σχόλια: