Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2009

Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου + 1 ακόμα εκκλησιαστικός ύμνος. Un messaggio natalizio + 1 inno ancora

Il messaggio del Metropolita di Calcide, Crisostomo ed un inno bizantino per Natale.

Το παρακατω μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου διαβάστηκε σήμερα σε όλες τους ναούς της Μητροπόλεώς μας.


Τέκνα μου ἀγαπητά,
«Ἦλθε σαρκωθείς, Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν» ψάλλει σήμερα πανηγυρικῶς ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀπαγγέλλουσα σ’ ὅλο τόν κόσμο, τό μεγαλύτερο μυστήριο καί τό πιό χαρούμενο γεγονός, τῆς Θείας ἐνανθρωπήσεως.

Αὐτός πού γεννήθηκε ἀπό τόν Θεό Πατέρα Του, πρίν ἀπ’ ὅλη τή δημιουργία, ὁρατῶν καί ἀοράτων, πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ χρόνου, ἦλθε στή γῆ καί γεννήθηκε ἀπό τήν γαστέρα τῆς Κεχαριτωμένης Μαρίας τῆς ἀειπαρθένου. Εἰσῆλθε στόν χρόνο μας καί τήν ἱστορία μας.
Ἡ πρώτη Του προαιώνια γέννηση, ἀπό τόν Οὐράνιο Πατέρα Του, χωρίς τή μεσολάβηση μητρός, Τόν ἀναδεικνύει ὁμοούσιο Θεό, συναΐδιο μέ τόν ἄναρχο Πατέρα.
Η δεύτερή Του μέσα στόν χρόνο γέννηση, εκ Πνεύματος Αγίου καί Μαρίας της Παρθένου, Τόν αποκαλύπτει αληθινό άνθρωπο, της ίδιας ουσίας μ’ εμάς.

Ἀπαράλλακτος, λοιπόν, σέ σχέση μέ τόν Θεό Πατέρα Του, γίνεται ἑκουσίως κοινωνός καί τῆς δικῆς μας ἀνθρωπίνης φύσεως, προσλαμβάνοντάς την, προκειμένου νά τήν θεραπεύσει καί νά τήν ζωοποιήσει καί νά μᾶς απαλλάξει ἀπό τόν φόβο καί τή δουλεία τοῦ θανάτου, στα οποία είμαστε ἐνοχικά καταδικασμένοι ἰσοβίως.
Δύο φύσεις (ἡ θεία καί ἡ ἀνθρώπινη) ἑνώνονται ἀχώριστα, ἀδιαίρετα, ἀσύγχυτα καί ἀναλλοίωτα σ’ ἕνα καί τό αὐτό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὄντως, μυστήριο μέγα καί θαῦμα παράδοξο, ὑπερβαίνει τήν ἀνθρώπινη λογική καί ὑπερέχει πᾶσαν ἔννοιαν.
Τό μυστήριο αὐτό, πού χαροποιεῖ τά σύμπαντα, προσεγγίζεται, ἐν τούτοις, καί φανερώνεται, σ’ ὅσους μέ πίστη τό προσκυνοῦν καί ἀποδέχονται μέ ἀπερίεργη ἁπλότητα τό «οὕτως ηὐδόκησεν ὁ Θεός» τῆς Ἐκκλησίας.
Ὡστόσο, ἐνῶ δέν γνωρίζουμε τό πῶς, δέν ἀγνοοῦμε καί τό γιατί τῆς γεννήσεως. Αὐτό μᾶς ἀπεκάλυψε ὁ σαρκωθείς, γιατί αὐτό ἦτο ἀπαραίτητο γιά τήν σωτηρία μας. Γιατί ἦλθε στή γῆ ὁ Χριστός; Ἦλθε ἁμαρτωλούς σῶσαι.

Γι’ αὐτό καί ἕνα ἀπό τά τροπάρια τοῦ Κανόνος τῆς Γεννήσεως λέγει: «Ἐκεῖνος πού κρατεῖ τάς ἡνίας καί χαλινούς τῶν ἐπουρανίων καί ἀχράντων δυνάμεων, ἐπλάγιασε καί ἀναπαύεται στό παχνί τῶν ἀλόγων ζώων• Αὐτός πού φασκιώνεται μέ εὐτελῆ ράκη, διαλύει τά πολύπλοκα σειράδια καί τίς ἁλυσίδες τῶν ἁμαρτιῶν τῶν ἀνθρώπων».
Ἁμαρτία εἶναι ὁ χωρισμός τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό. Ἡ ἀνταρσία ! Ὁ ἐγωισμός, πού μᾶς κάνει νά μήν ἀγαπᾶμε τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπό μας, νά γινόμαστε ὁ καθένας μας εἴδωλο καί νά αὐτολατρευόμαστε, νά μήν ὑπακούουμε στίς ἐντολές καί τό θέλημα τοῦ Δημιουργοῦ μας, νά μήν αἰσθανόμαστε τήν μικρότητα καί τήν ἀνεπάρκειά μας, νά μή μετανοιώνουμε ποτέ, νά ἀκυρώνουμε τόν σκοπό τῆς δημιουργίας μας. Νά μή ζοῦμε δηλαδή ἐκκλησιαστικά.
Επειδή όμως ο Θεός είναι η Ζωή των ανθρώπων, χωρισμός από τόν Θεό είναι στήν ουσία χωρισμός από τήν ίδια τή ζωή, δηλαδή ασφυκτικός θάνατος!

Νά γιατί ὁ σοφός Παροιμιαστής ὀνομάζει τίς ἁμαρτίες σειρές καί ἁλυσίδες• «Σειραῖς δέ τῶν ἑαυτοῦ ἁμαρτιῶν ἕκαστος σφίγγεται».
Ἀπό τήν ἁμαρτία καί τά ἐξ’ αὐτῆς φοβερά καί ἐπίπονα, ἦλθε συνεπῶς νά μᾶς σώσει ὁ λυτρωτής μας καί Θεός μας, κάνοντάς μας μέλη τοῦ Σώματός Του, τῆς Ἁγίας Του Ἐκκλησίας, κληρονόμους τῆς Βασιλείας Του.

Ἀδελφοί μου καί τέκνα μου,
Πολλοί, σχεδόν ὅλοι, ἑορτάζουν τή σημερινή ἑορτή. Ἦλθαν τά Χριστούγεννα, διαλαλοῦν. Ὄχι λίγοι, ὅμως, δυστυχῶς, χρησιμοποιοῦν τή γιορτή τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς δίνουν τελείως κοσμικό χρῶμα καί τόνο ἔντονα διασκεδαστικό. Μπορεῖ μάλιστα κάποιοι ἐξ αὐτῶν, πού ἀλλοιώνουν ἔτσι τό περιεχόμενο τῆς γιορτῆς, νά στέκωνται μέ ἀδιαφορία ἤ καί ἐχθρότητα ἀπέναντι στόν τεχθέντα Βασιλέα. Οἱ τραγικές αὐτές ἀντιφατικότητες δημιουργοῦν τό ἐρώτημα· Γνωρίζουμε τί πραγματικά ἑορτάζουμε; Καί τό κυριότερο• Ποιά θέση ἤ μᾶλλον ποιά σχέση ἔχουμε ἤ ἐπιθυμοῦμε νά ἔχουμε μέ τόν σαρκωθέντα Χριστό;
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι σήμερα ὁ ἄνθρωπος ὄχι ἁπλᾶ σφίγγεται, ἀλλά συνθλίβεται ἀπό πολλά. Ἐκεῖνος, ὅμως, ἐγκλωβισμένος μέ εἰδωλολατρική μανία στήν ὕλη, φαίνεται νά ἀγωνιᾶ μόνο γιά τήν οἰκονομική στενότητα, ἡ ὁποία τόν ταλανίζει καί τόν ὁδηγεῖ στήν ἀσφυξία. Σ’ αὐτόν τόν κόσμο τῆς συγχύσεως καί τῆς λαθεμένης διαγνώσεως πού ὁδηγεῖ στό θάνατο, ἡ Ἐκκλησία μέ κρυστάλλινο καί καθαρό λόγο, ἐπισημαίνει• Ἡ πιεστική κρίση στά οἰκονομικά μας μεγέθη καί στήν τσέπη μας, πού δέν εἶναι ἡ οὐσία, ἀλλά ἡ περιουσία τῆς ζωῆς, ὅπως καί τά τόσα ἄλλα συμβαίνοντα κακά, πού ἀσχημίζουν τή ζωή καί κάνουν ἀβίωτο τό βίο μας, ὀφείλονται στήν στενόχωρη καρδιά μας, τήν ἀπρόθυμη νά ἀνοίξει τήν θύρα της καί νά δεχθεῖ καί νά ἀναπαύσει Τόν ἐρχόμενο.
«Σειραίς των εαυτού αμαρτιών έκαστος σφίγγεται» ! Επιθυμούμε λύση; Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος. Ιδού ημέρα σωτηρίας. Ας ποθήσουμε καί ας αγωνισθούμε νά γίνουμε σκήνωμα του Θεού καί όχι σκήνωμα της αμαρτίας. Αποθώμεθα τά έργα του σκότους. Χριστόν αγαπήσωμεν, τόν σαρκωθέντα δι’ ημάς, Έως ημέρα εστίν.

Ἔρχεται νῦξ, δηλαδή τό τέλος ἐποχῆς γιά τόν καθένα μας, ὁπότε οὐδείς δύναται ἐργάζεσθαι.
Ὁ Σεβασμιώτατος προκάτοχός μου Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος καί ἡ ταπεινότης μου, σᾶς εὐχόμαστε ἐγκαρδίως τήν ἀπελευθέρωσή σας ἀπό τά δεσμά καί τόν κλοιό τῶν ἁμαρτιῶν σας. Εὐχηθῆτε καί σεῖς γιά μᾶς τό ἴδιο, ἵνα ὡς υἱοί φωτός ἅπαντες, εὐσχημόνως περιπατήσωμεν τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀκολουθοῦντες πιστά τόν εὐεργέτη καί Σωτῆρα μας
Ἰησοῦν Χριστόν.
Καλή πορεία, καλή συνοδοιπορία, καλό τέλος στήν ἀρξάμενη ἤδη Βασιλεία, τοῦ διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν σαρκωθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ.


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Χρυσόστομος

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Η Παρθένος σήμερον Christmas Рождение Христа Καβαρνός Kabarnos

Δεν υπάρχουν σχόλια: