Κυριακή, 27 Απριλίου 2008

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !! ... CRISTO E' RISORTO !

"Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Άγιον Κυριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν και την αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν· συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν την του Χριστού αγίαν Ανάστασιν· ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω. Δια παντός ευλογούντες τον Κυριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού· Σταυρόν γαρ υπομείνας δι’ ημάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν.
ΑΝΑΣΤΑΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ * AΠΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ,
KΑΘΩΣ ΠΡΟΕΙΠΕΝ, * ΕΔΩΚΕΝ ΗΜΙΝ
ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΖΩΗΝ * ΚΑΙ ΜΕΓΑ ΕΛΕΟΣ".

Δεν υπάρχουν σχόλια: